Obec Braníškov

Platná ÚPD

Územní plán Braníškov

Územní plán Braníškov nabyl účinnosti 20. 10. 2017.

Zpracovatel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Braníškov

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Veřejná infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 4.12.2017