Obec Březina

Platná ÚPD

Územní plán Březina

Územní plán Březina nabyl účinnosti 20. 6. 2014.

Zpracovatel:

ATELIÉR PROJEKTIS (Jarmila Haluzová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Březina

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

 

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017