Obec Bukovice

Platná ÚPD

Územní plán Bukovice

Územní plán Bukovice nabyl účinnosti 4. 3. 2011.

Zpracovatel:

ATELIER A.VE (Ing. arch. Štěpán Kočiš)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Bukovice

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a TI - Vodní hospodářství

I2b TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 22. 9. 2017 usnesením č. 9.

Zpráva o uplatňování ÚP Bukovice

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 22.3.2018