Obec Dolní Loučky

Platná ÚPD

Územní plán Dolní Loučky

Územní plán Dolní Loučky nabyl účinnosti 5. 11. 2013.

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Projednávaná ÚPD

Změna č. I ÚP Dolní Loučky

Zpracovatel:

STUDIO P (Pavel Ondráček)

Územní studie

Územní studie  Dolní Loučky lokalita „V Sadech“

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 27. 6. 2018

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Palacký

 

A_textová část

B01_zaměření a vymezení území

B1_širší vztahy

B2_hlavní výkres

B2a_hlavní výkres doprava

B3_veřejně prospěšné stavby

B4_pořadí změn

B5_ axonometrie

C c_bilance využití území

C d_maximální náklady

C e_řezy terenem

C f_vybráné příčné řezyC g_výhybna - pč 836_832

C g_výhybna - pč 836_832

 

Územní plán Dolní Loučky

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

 

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 18. 12. 2017 usnesením č. 9.

Datum vytvoření: 19.6.2015 / Datum změny: 4.5.2021