Obec Horní Loučky

Platná ÚPD

Územní plán Horní Loučky

Územní plán Horní Loučky nabyl účinnosti 12. 8. 2008.

Zpracovatel:

LAND STUDIO (Ing. arch. Ivo Kabeláč)

Projednávaná ÚPD

ÚP Horní Loučky

Zpracovatel:

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová

Územní plán Horní Loučky

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Hlavní výkres - urbanizované území

I2b TI - Energetika a spoje

I2c TI - Vodní hospodářství

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 24.8.2021