Obec Kaly

Platná ÚPD

Územní plán Kaly

Územní plán Kaly nabyl účinnosti 19. 12. 2008.

Zpracovatel:

Architektonicko-urbanistická projekční kancelář (Ing. arch. Alena Košťálová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Kaly

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017