Obec Křižínkov

Platná ÚPD

Územní plán Křižínkov

Územní plán Křižínkov nabyl účinnosti 19. 11. 2009.

Zpracovatel:

STUDIO Z BRNO (Ing. arch. V. Zemánek)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Křižínkov

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b Technická infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 18. 9. 2017 usnesením č. 6.

Zpráva o uplatňování ÚP Křižínkov

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 22.3.2018