Obec Kuřimská Nová Ves

Platná ÚPD

Územní plán Kuřimská Nová Ves

Územní plán Kuřimská Nová Ves nabyl účinnosti 21. 4. 2011.

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Kuřimská Nová Ves

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017