Obec Kuřimské Jestřabí

Platná ÚPD

Územní plán Kuřimské Jestřabí

Územní plán Kuřimské Jestřabí nabyl účinnosti 1. 12. 2011.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (ing. arch. Jana Benešová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Kuřimské Jestřabí

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 4. 10. 2016.

Zpráva o uplatňování ÚP Kuřimské Jestřabí

 

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 22.3.2018