Obec Lažánky

Platná ÚPD

Územní plán Lažánky

Územní plán Lažánky nabyl účinnosti 15. 6. 2018

Zpracovatel:

AK09, s.r.o., Ing.arch. Jiří Matušek

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní plán Lažánky

ÚP Lažánky_TEXT_Výrok

ÚP Lažánky_TEXT_Odůvodnění

č.B - 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

č.B - 2 H L A V N Í  V Ý K R E S

č.B - 3 VÝKR. VEŘEJNĚ PROSP. STAVEB A OPATŘENÍ

č.D - 1a K O O R D I N A Č N Í  V Ý K R E S

č.D - 1b K O O R DI N A Č N Í  V Ý K R E S - V Ý Ř E Z

č.D - 2 ŠIRŠÍ VZTAHY

č.D - 3 VÝKRES ZÁBORU ZPF A PUPFL

č.D - 4 KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASRUKTURY

č.D - 5 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASRUKTURY

Územní studie

Územní studie v lokalitě Nad Ouvary

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 18. 5. 2020

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Matušek

ÚS Lažánky v lokalitě Nad Ouvary

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 18.5.2020