Obec Lubné

Platná ÚPD

Územní plán Lubné

Územní plán Lubné nabyl účinnosti 10. 1. 2010.

Zpracovatel:

ATFOGO s.r.o. (Ing. arch. Alexandr Běhal)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Lubné

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 23. 5. 2017 usnesením č. 9.

Zpráva o uplatňování ÚP Lubné

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 22.3.2018