Obec Maršov

Platná ÚPD

Územní plán Maršov

Územní plán Maršov nabyl účinnosti 22. 3. 2011.

Zpracovatel:

ARCHIKA 09 (Ing. arch. Jiří Matušek)

Změna č. I ÚP Maršov

Změna č. I  Územního plánu Maršov nabyla účinnosti 14. 2. 2020.

Zpracovatel:

ARCHIKA 09 (Ing. arch. Jiří Matušek)

Úplné znění po změně ÚP č. I Maršov

Zpracovatel: ARCHIKA 09 (Ing. arch. Jiří Matušek)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Maršov

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Odkanalizování

I2c TI - Voda plyn elektřina

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Maršov

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Maršov

Text Územního plánu Maršov s vyznačením změny č. 1

Změna č. I ÚP - B - 01a ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ

Změna č. I ÚP - B - 01b ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ

Změna č. I ÚP - B - 02a H L A V N Í  V Ý K R E S

Změna č. I ÚP - B - 02b H L A V N Í  V Ý K R E S

Změna č. I ÚP - B - 03 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Změna č. I ÚP - B - 04 TECH. INFRASTR. - ODKANALIZOVÁNÍ

Změna č. I ÚP - B - 05 TECH. INFRASTR. - VODA, PLYN. ELEKTRO

Změna č. I ÚP - B - 06 VÝKR. VEŘEJNĚ PROSP. STAVEB A OPATŘENÍ

Změna č. I ÚP - D - 01a KOORDINAČNÍ VÝKRES

Změna č. I ÚP - D - 01b KOORDINAČNÍ VÝKRES

Změna č. I ÚP - D - 02 VÝKRES ZÁBORU ZPF A PUPFL

Změna č. I ÚP - D - 03 Š I R Š Í  V Z T A H Y

Úplné znění po změně ÚP č. I Maršov

Text úplné znění po změně ÚP č I

UZ po změně ÚP č I - Výkres základního členění území

UZ po změně ÚP č I - Hlavní výkres

UZ po změně ÚP č I - Dopravní infrastruktura

UZ po změně ÚP č I - Technická infrastruktura odkanalizování

UZ po změně ÚP č I - Technická infrastruktura voda, plyn, el.energie

UZ po změně ÚP č I - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

UZ po změně ÚP č I - Koordinační výkres

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 7.9.2021