Obec Ochoz u Tišnova

Platná ÚPD

Územní plán Ochoz u Tišnova

Územní plán Ochoz u Tišnova nabyl účinnosti 24. 8. 2010.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Matušek

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Ochoz u Tišnova

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Odkanalizování

I2c TI - Voda plyn elektřina

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 23.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017