Obec Osiky

Platná ÚPD

Územní plán Osiky

Územní plán Osiky nabyl účinnosti 6. 11. 2014.

Zpracovatel:

Architektonicko-urbanistická projekční kancelář (Ing. arch. Alena Košťálová)

Projednávaná ÚPD

Změna č. 1 ÚP Osiky

Zpracovatel:

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Územní plán Osiky

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Veřejná infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 24.8.2021