Obec Předklášteří

Platná ÚPD

Územní plán Předlášteří

Územní plán Předlášteří nabyl účinnosti 2. 1. 2020.

Zpracovatel:

Ing. arch Jiří Hála

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní plán Předlášteří

TEXT ÚP

Příloha č. 1 k odůvodnění ÚP Předklášteří

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Schéma koridorů cyklistické dopravy

 

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 17.1.2020