Obec Řikonín

Platná ÚPD

Územní plán Řikonín

Územní plán Řikonín nabyl účinnosti 28. 5. 2010.

Zpracovatel:

Ing. arch. Alena Košťálová

Změna č. I ÚP Řikonín

Změna č. I  Územního plánu Řikonín nabyla účinnosti 5.2.2020.

Zpracovatel:

ARCHIKA 09 (Ing. arch. Jiří Matušek)

Úplné znění po změně ÚP č. I Řikonín

Zpracovatel: ARCHIKA 09 (Ing. arch. Jiří Matušek)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Řikonín

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Řikonín

ÚP_Řikonín_Z1_text +Odůvodnění_final

B_01 Z Á K L A D N Í  Č L E N Ě N Í

B_02 H L A V N Í  V Ý K R E S

B_03 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

B_04 KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

B_05 KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ

B_06 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

D_01 KOORDINAČNÍ VÝKRES - M 1 _ 5 000

D_02 PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY ZPF

D_03 Š I R Š Í  V Z T A H Y  - M 1 _ 50 000

D_04 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Úplné znění po změně ÚP č. I Řikonín

ÚP Řikonín Z1_Text_úplné znění

B_01 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ

B_02 H L A V N Í  V Ý K R E S

B_03 KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

B_04 KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

B_05 KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ

B_06 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ

D_01a KOORDINAČNÍ VÝKRES - M 1 _ 5 000

D_01b KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝŘEZ M 1 _ 2 000

D_02 PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY ZPF

D_03 Š I R Š Í  V Z T A H Y  - M 1 _ 50 000

D_04 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2017 usnesením č. 4.

Zprava o uplatnovani UP_Rikonin_2017

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 22.10.2020