Obec Řikonín

Platná ÚPD

Územní plán Řikonín

Územní plán Řikonín nabyl účinnosti 28. 5. 2010.

Zpracovatel:

Ing. arch. Alena Košťálová

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Řikonín

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2017 usnesením č. 4.

Zprava o uplatnovani UP_Rikonin_2017

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 15.1.2018