Obec Rohozec

Platná ÚPD

Územní plán Rohozec

Územní plán Rohozec nabyl účinnosti 23. 3. 2013.

Zpracovatel:

ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Jarmila Haluzová)

Změna č. I ÚP Rohozec

Změna č. I  Územního plánu Rohozec nabyla účinnosti 14. 3. 2020.

Zpracovatel:

ATELIER A.VE

Úplné znění po změně ÚP č. I Rohozec

Zpracovatel: ATELIER A.VE

Projednávaná ÚPD

Žádná.

 

Územní studie

Územní studie Rohozec, Lokalita Nivy

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 20. 3. 2017

Zpracovatel:

Ing. arch. Josef Sátora, CSc.

 

01 Rohozec širší vztahy

02 Rohozec_údaje z ÚAP

03 Rohozec_urbanistický návrh

04 Rohozec_návrh parcelace

05 Rohozec_regulační zásady

06 Rohozec_etapizace výstavby

07a Rohozec_uliční řezy I

07b Rohozec_uliční řezy II

08 Rohozec_hmotové řešení-vizualizace

09a Rohozec_námětové reference I

09b Rohozec_námětové reference II

09c Rohozec_námětové reference III

text ÚS Rohozec

 

Územní plán Rohozec

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Rohozec

03_ÚP Rohozec_Z1_text

04_ÚP Rohozec_Z1_grafika_I-1_zč

05_ÚP Rohozec_Z1_grafika_I-2_hlv

06_ÚP Rohozec_Z1_grafika_I-3_dopr-kan

07_ÚP Rohozec_Z1_grafika_I-4_vps

08_ÚP Rohozec_Z1_grafika_II-1_koo

Úplné znění po změně ÚP č. I Rohozec

03_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_text

04_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_grafika_I-1_zč

05_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_grafika_I-2_hlv

06_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_grafika_I-3_dopr

07_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_grafika_I-4_vod

08_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_grafika_I-5_ene

09_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_grafika_I-6_vps

10_ÚP Rohozec_úplné znění po Z1_grafika_II-1_koo

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 14.5.2020