Obec Rohozec

Platná ÚPD

Územní plán Rohozec

Územní plán Rohozec nabyl účinnosti 23. 3. 2013.

Zpracovatel:

ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Jarmila Haluzová)

Změna č. I ÚP Rohozec

Změna č. I  Územního plánu Rohozec nabyla účinnosti 14. 3. 2020.

Zpracovatel:

ATELIER A.VE

Úplné znění po změně ÚP č. I Rohozec

Zpracovatel: ATELIER A.VE

Projednávaná ÚPD

Žádná.

 

Územní studie

Územní studie Rohozec, Lokalita Nivy

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 20. 3. 2017

Zpracovatel:

Ing. arch. Josef Sátora, CSc.

 

01 Rohozec širší vztahy

02 Rohozec_údaje z ÚAP

03 Rohozec_urbanistický návrh

04 Rohozec_návrh parcelace

05 Rohozec_regulační zásady

06 Rohozec_etapizace výstavby

07a Rohozec_uliční řezy I

07b Rohozec_uliční řezy II

08 Rohozec_hmotové řešení-vizualizace

09a Rohozec_námětové reference I

09b Rohozec_námětové reference II

09c Rohozec_námětové reference III

text ÚS Rohozec

 

Územní plán Rohozec

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Rohozec

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Rohozec

Změna č. I ÚP - Výkres základního členění území

Změna č. I ÚP - Hlavní výkres

Změna č. I ÚP - Dopravní řešení, Vodní hospodářství

Změna č. I ÚP - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Změna č. I ÚP - Koordinační výkres

Úplné znění po změně ÚP č. I Rohozec

Text úplné znění po změně ÚP č I

UZ po změně ÚP č I - Výkres základního členění území

UZ po změně ÚP č I - Hlavní výkres

UZ po změně ÚP č I - Dopravní řešení

UZ po změně ÚP č I - Vodní hospodářství, vodovod, kanalizace

UZ po změně ÚP č I - Energetika, spoje

UZ po změně ÚP č I - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

UZ po změně ÚP č I - Koordinační výkres

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 23.9.2020