Obec Sentice

Platná ÚPD

Územní plán Sentice

Územní plán Sentice nabyl účinnosti 12.10.2016.

Zpracovatel:

AK09, s.r.o., Ing.arch. Jiří Matušek

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní studie

Územní studie Sentice - lokalita Padělky

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 9. 10. 2019.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Matušek

RD_Sentice Padělky 08_2019

Územní plán Sentice

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

Příloha k odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b Technická infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

 

 

 

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 15.11.2019