Obec Šerkovice

Platná ÚPD

Územní plán Šerkovice

Územní plán Šerkovice nabyl účinnosti 9. 12. 2008.

Zpracovatel:

ATELIER URBI, spol. s r.o. (Ing. arch. Jana Benešová)

Změna č. I ÚP Šerkovice

Změna č. I  Územního plánu Šerkovice nabyla účinnosti 14. 12. 2019.

Zpracovatel:

ATELIER URBI, spol. s r.o. (Ing. arch. Jana Benešová)

Úplné znění po změně ÚP č. I Šerkovice

Zpracovatel: ATELIER URBI, spol. s r.o. (Ing. arch. Jana Benešová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Šerkovice

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Zásobování vodou

I2c TI - Odkanalizování

I2d TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

II4 Schéma zastavitelných ploch

Změna č. I ÚP Šerkovice

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Šerkovice

Změna č. I ÚP - Výkres základního členění území

Změna č. I ÚP - Hlavní výkres

Změna č. I ÚP - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Změna č. I ÚP - Koordinační výkres

Změna č. I ÚP - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Změna č. I ÚP - Výkres širších vztahů

Úplné znění po změně ÚP č. I Šerkovice

Text úplné znění po změně ÚP č I

UZ po změně ÚP č I - Výkres základního členění území

UZ po změně ÚP č I - Hlavní výkres

UZ po změně ÚP č I - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

UZ po změně ÚP č I - Koordinační výkres

Datum vytvoření: 30.6.2015 / Datum změny: 5.2.2020