Obec Skalička

Platná ÚPD

Územní plán Skalička

Územní plán Skalička nabyl účinnosti dne 5. 3. 2016.

Zpracovatel:

ATELIÉR PROJEKTIS Brno (Ing. arch. Alena Dumková)

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní plán Skalička

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

Příloha k odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b Vodní hospodářství, vodovod, kanalizace

I2c Energetika, spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Územní studie

Územní studie Skalička - lokalita Z5

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 17. 1. 2020

Zpracovatel:

Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.,

A_US_Skalička-TEXT

B_US_Skalicka-VYKRES

C_US_Skalicka-VIZUALIZACE

D_US_Skalicka-REFERENCE

E_US_Skalicka-PROJEDNANI

 

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 20.1.2020