Obec Skryje

Platná ÚPD

Územní plán Skryje

Územní plán Skryje nabyl účinnosti 6. 11. 2014.

Zpracovatel:

Architektonicko-urbanistická projekční kancelář (Ing. arch. Alena Košťálová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Skryje

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Veřejná infrastruktura

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 29.6.2015 / Datum změny: 20.4.2017