Obec Štěpánovice

Platná ÚPD

Územní plán Štěpánovice

Územní plán Štěpánovice nabyl účinnosti 8. 10. 2011.

Zpracovatel:

ATELIER URBI (Ing. arch. Jana Benešová)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Štěpánovice

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Odkanalizování

I2c TI - Zásobování vodou

I2d TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Územní studie

ÚS „Štěpánovice – Lokalita Nové Štěpánovice – Na Luhu“

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 23. 8. 2018

Zpracovatel:

Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.,

1_Text

2_Situace

3_Situace_ETAPA

4_Rezy

5_Namety

 

Územní studie - lokalita bydlení Sedlíšky

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 30. 5. 2012

Zpracovatel:

Ing. Oldřích Výleta

ÚS_ŠTĚPÁNOVICE_Sedlišky_text

ÚS_ŠTĚPÁNOVICE_Sedlišky_výkres 1

ÚS_ŠTĚPÁNOVICE_Sedlišky_výkres 2

Datum vytvoření: 30.6.2015 / Datum změny: 30.9.2020