Obec Svatoslav

Platná ÚPD

Územní plán Svatoslav

Územní plán Svatoslav nabyl účinnosti 19. 3. 2013.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Matušek

Změna č. I ÚP Svatoslav

Změna č. I  Územního plánu Svatoslav nabyla účinnosti 9. 6. 2021.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jiří Matušek

Úplné znění po změně ÚP č. I Svatoslav

Zpracovatel: Ing. arch. Jiří Matušek

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Svatoslav

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Svatoslav

ÚP Svatoslav_Z1 - Textová část změny 05_05_2021

ÚP Svatoslav_Z1 - Textová část s vyzn_změn 05_05_2021

ÚP Svatoslav_Z1 - Plné znění stanovisek DO

B_01 V Ý K R E S   Z Á K L A D N Í H O  Č L E N Ě N Í  Ú Z E

B_02a H L A V N Í  V Ý K R E S _ A

B_02b H L A V N Í  V Ý K R E S  _ B

B_03 K O N C E P C E  D O P R A V N Í H O  Ř E Š E N Í

B_04 K O N C E P C E   V O D N Í H O  H O S P O D Á Ř S T V 

B_05 K O N C E P C E  E N E R G E T I K Y  A  S P O J Ů

B_06 V E Ř E J N Ě  P R O S P Ě Š N É  S T A V B Y  A  O P A

D_01 K O O R D I N A Č N Í   V Ý K R E S

D_02 Š I R Š Í  V Z T A H Y  - M 1 _ 50 000

Úplné znění po změně ÚP č. I Svatoslav

Úplně znění po změně č.1 - textová část

č.B - 01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

č.B - 02 H L A V N Í  V Ý K R E S

č.B - 03 K O N C E P C E  D O P R A V N Í H O  Ř E Š E N Í

č.B - 04 K O N C E P C E   V O D N Í H O  H O S P O D Á Ř S 

č.B - 05 K O N C E P C E  E N E R G E T I K Y  A  S P O J Ů

č.B - 06 V E Ř E J N Ě  P R O S P Ě Š N É  S T A V B Y  A  O

č.D - 01 K O O R D I N A Č N Í   V Ý K R E S

 

Datum vytvoření: 30.6.2015 / Datum změny: 16.6.2021