Obec Tišnovská Nová Ves

Platná ÚPD

Územní plán Tišnovská Nová Ves

Územní plán Tišnovská Nová Ves nabyl účinnosti 17. 7. 2015.

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní studie

Urbanistická studie zástavby RD Tišnovská Nová Ves

Pořizovatel potvrdil aktuálnost urbanistické studie a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 16. 5. 2011.

Zpracovatel:

ATELIER URBI, spol. s r.o. (Ing. arch. Jana Benešová)

Územní plán Tišnovská Nová Ves

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

 

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 20.4.2017