Obec Újezd u Tišnova

Platná ÚPD

Územní plán Újezd u Tišnova

Územní plán Újezd u Tišnova nabyl účinnosti 20. 8. 2009.

Zpracovatel:

STUDIO P (Ing. arch. Jan Psota)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Újezd u Tišnova

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

 

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 10. 2. 2014.

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 22.3.2018