Obec Úsuší

Platná ÚPD

Územní plán Úsuší

Územní plán Úsuší nabyl účinnosti 31. 12. 2009.

Zpracovatel:

Haluzová Jarmila (Ing. arch. Alena Dumková)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Úsuší

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní řešení

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 20.4.2017