Obec Vohančice

Platná ÚPD

Územní plán Vohančice

Územní plán Vohančice nabyl účinnosti 30. 10. 2014.

Zpracovatel:

Haluzová Jarmila (Ing. arch. Alena Dumková)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní studie

Územní studie Vohančice - lokalita Haltýře

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 10. 10. 2019 .

Zpracovatel:

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.,

00_Vohancice_text

01_Vohancice_sirsi_vztahy

02_Vohancice_hlavni_vykres

03_Vohancice_vykres_dopravy

04_Vohancice_vykres_site

05_Vohancice_koordinacni_vykres

06_Vohancice_regulace

Územní plán Vohančice

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 15.11.2019