Obec Vohančice

Platná ÚPD

Územní plán Vohančice

Územní plán Vohančice nabyl účinnosti 30. 10. 2014.

Zpracovatel:

Haluzová Jarmila (Ing. arch. Alena Dumková)

Změna č. I ÚP Vohančice

Změna č. I  Územního plánu Vohančice nabyla účinnosti 8. 9. 2020.

Zpracovatel:

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.

Úplné znění po změně ÚP č. I Vohančice

Zpracovatel: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.

Projednávaná ÚPD

Změna č. II ÚP Vohančice

Zpracovatel:

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.

Územní studie

Územní studie Vohančice - lokalita Haltýře

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 10. 10. 2019 .

Zpracovatel:

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.,

00_Vohancice_text

01_Vohancice_sirsi_vztahy

02_Vohancice_hlavni_vykres

03_Vohancice_vykres_dopravy

04_Vohancice_vykres_site

05_Vohancice_koordinacni_vykres

06_Vohancice_regulace

Územní plán Vohančice

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Vohančice

Textová část Změny č. 1 Územního plánu Vohančice

Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vohančice

Příloha č. 1 textové části odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vohančice - Text s vyznačením změn

Změna č. I ÚP - Výkres základního členění

Změna č. I ÚP - Hlavní výkres

Změna č. I ÚP - Dopravní řešení

Změna č. I ÚP - Vodní hospodářství ‐ vodovod, kanalizace

Změna č. I ÚP - Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Změna č. I ÚP - Koordinační výkres

Změna č. I ÚP - Výkres širších vztahů

Změna č. I ÚP - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Úplné znění po změně ÚP č. I Vohančice

Textová část úplného znění po Změně č. 1

UZ po změně ÚP č I - Výkres základního členění území

UZ po změně ÚP č I - Hlavní výkres

UZ po změně ÚP č I - Dopravní řešení

UZ po změně ÚP č I - Vodní hospodářství – vodovod, kanalizace

UZ po změně ÚP č I - Energetika, spoje

UZ po změně ÚP č I - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

UZ po změně ÚP č I - Koordinační výkres

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 7.5.2021