Obec Vratislávka

Platná ÚPD

Územní plán Vratislávka

Územní plán Vratislávka nabyl účinnosti 7. 1. 2010.

Zpracovatel:

Haluzová Jarmila (Ing. arch. Alena Dumková)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Vratislávka

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Vodní hospodářství

I2c TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 27.2.2017 usnesením č. 6.

Zpráva o uplatňování ÚP Vratislávka

 

 

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 22.3.2018