Obec Všechovice

Platná ÚPD

Územní plán obce Všechovice

Územní plán Všechovice nabyl účinnosti dne 7. 5. 2016

Zpracovatel:

Haluzová Jarmila (Ing. arch. Alena Dumková)

Projednávaná ÚPD

Žádná

Územní plán Všechovice

Text ÚP

Příloha k odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2a Vodní hospodářství, vodovod, kanalizace

I2c Energetika, spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 20.4.2017