Obec Žďárec

Platná ÚPD

Územní plán Žďárec

Územní plán Žďárec nabyl účinnosti 11. 3. 2009.

Zpracovatel:

Ing. arch. KABELÁČ IVO (LAND STUDIO)

Změna č.I ÚP Žďárec

Změna č.I Územního plánu Žďárec nabyla účinnosti 5. 1. 2013.

Zpracovatel:

Ing. arch. KABELÁČ IVO (LAND STUDIO)

Právní stav ÚP Žďárec po vydání jeho změny č.I

Zpracovatel:

Ing. arch. Kabeláč Ivo (LAND STUDIO)

Změna č.II ÚP Žďárec

Změna č.II Územního plánu Žďárec nabyla účinnosti 9.5.2020 .

Zpracovatel:

Ing. arch. KABELÁČ IVO (LAND STUDIO)

Úplné znění po změně ÚP č. II Žďárec

Zpracovatel: Ing. arch. KABELÁČ IVO (LAND STUDIO)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní plán Žďárec

Text ÚP - Titulní list

Text ÚP

Text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a TI - Vodní hospodářství

I2aa TI - Vodní hospodářství - výřez

I2b TI - Energetika a spoje - výřez

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Změna č. I ÚP Žďárec

Text změna č I ÚP Žďárec - Titulní list

Text změna č I ÚP Žďárec

Text odůvodnění změny č I ÚP Žďárec

Změna č I ÚP Žďárec - I1 Základní členění území

Změna č I ÚP Žďárec - I2 Hlavní výkres

Změna č I ÚP Žďárec - I3 VPS a VPO

Změna č I ÚP Žďárec - II1 Koordinační výkres

Změna č I ÚP Žďárec - II2 Předp zábory půd fondu

Změna č. II ÚP Žďárec

Textová část Změny č. 2

Odůvodnění Změny č. 2

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Urbanisticky a krajinářsky cenné prostory

Výkres veřejně prospešných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Úplné znění po změně ÚP č. II Žďárec

Textová část

Výkres základního členení území

Hlavní výkres

Urbanisticky a krajinářsky cenné prostory

Energetika, spoje

Vodní hospodářství

Schéma hlavního výkresu - vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

 

Datum vytvoření: 1.7.2015 / Datum změny: 6.5.2021