Obec Železné

Platná ÚPD

Územní plán Železné

Územní plán Železné nabyl účinnosti 20. 4. 2012.

Zpracovatel:

Ing. arch. Jana Benešová (Atelier URBI)

Projednávaná ÚPD

Žádná.

Územní studie

Územní studie Železné, lokalita Záhomí

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 14. 2. 2014.

Zpracovatel:

Ing. arch. Alexander Běhal (ATFOGO s.r.o.)

ÚS Železné - lokalita Záhomí

 

Doplnění Územní studie Železné, lokalita Záhomí

ÚS pořizovatel schválil a data o ní vložil do evidence územně plánovací činnosti dne 30. 1. 2017.

Zpracovatel:

Doc. Dr. Ing. arch. Gabriel Kopáčik

ÚS Železné - Doplnění 20161213

 

Územní plán Železné

Text ÚP + text odůvodnění ÚP

I1 Základní členění území

I2 Hlavní výkres

I2a Dopravní infrastruktura

I2b TI - Zásobování vodou

I2c TI - Odkanalizování

I2d TI - Energetika a spoje

I3 VPS a VPO

II1 Koordinační výkres

II1a Výřez koordinačního výkresu

II2 Předpokládané zábory půdního fondu

II3 Širší vztahy

Vyhodnocování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu byla schválená zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2017 usnesením č. 2.

Zpráva o uplatňování ÚP Železné

Datum vytvoření: 2.7.2015 / Datum změny: 19.3.2018