Obecné informace

Město Tišnov, jako správce osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“),

tímto

v souvislosti se zpracováním osobních údajů uvádí následující informace v rámci plnění své povinnosti dle výše uvedeného nařízení.

 

Správce osobních údajů:
Město Tišnov
se sídlem náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 002 82 707

 

Kontaktní údaje správce:
Mgr. Iva Dvořáčková
telefon: 549 439 712
e-mail: iva.dvorackova@tisnov.cz

 

Kontaktní údaje pověřence:
Mgr. Kateřina Trtílková
telefon: 549 439 713
e-mail: katerina.trtilkova@tisnov.cz

 

Účel zpracování:

 • zabezpečení úkolů veřejné správy v rámci úřední činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Tišnov, konkrétními zaměstnanci Městského úřadu Tišnov dle svěřených agend.

Právní základ zpracování:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (fyzická osoba).

Rozsah zpracování osobních údajů správcem

Správce zpravidla zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ a další údaje, které subjekt údajů poskytne správci v souvislosti s výkonem správních činností či poskytováním služeb subjektům údajů.

 

Doba uchování osobních údajů          

Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou, individuálně pro jednotlivé účely jejich zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje buď zlikvidovány, nebo dále uchovávány v souladu s platným Spisovým řádem a skartačním plánem MěÚ Tišnov, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Zpracovávané osobní údaje mohou být v souvislosti s výkonem správních činností či činností s nimi spojenými předány jinému správnímu orgánu či třetím stranám, a to vždy na základě zákona, jiných právních předpisů či na základě smlouvy se třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů (fyzických osob)

 • Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů (fyzická osoba) má právo získat od správce informaci o tom, zda osobní údaje dané osoby jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, má daná osoba právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím;
 • Právo na opravu – subjekt údajů má právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné;
 • Právo na výmaz – subjekt údajů má právo požádat správce, aby vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a to za podmínek a v případech stanovených Nařízením;
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů takového subjektu údajů.
 • Právo vznést  námitku – subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jež správce zpracovává nezbytně z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a dále pro účely svých oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany;
 • Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci;
 • Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě jím uděleného souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv takto udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat, a to obdobným způsobem a za obdobných podmínek, za nichž byl souhlas původně udělen. 
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení.

 

Podání žádosti k uplatnění práv subjektu údajů (žadatel – fyzická osoba)

Komu žádost adresovat?

Žádost o uplatnění práv subjektu/ů podává konkrétní žadatel (subjekt údajů) vůči městu Tišnovu coby správci osobních údajů. Žadatel tak může učinit sám, případně prostřednictvím svého zákonného zástupce, a to způsobem a při splnění podmínek dle Nařízení.

 

Co by měla obsahovat žádost?

Žádost o uplatnění práva subjektu údajů je podáním, které by mělo v zájmu jeho správného vyřízení obsahovat následující informace (obdobně podle § 37 správního řádu):

 • označení, kdo je o informaci žádán (město Tišnov, resp. Městský úřad Tišnov);
 • kdo žádost podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování žadateli – subjektu údajů)
 • o co subjekt údajů žádá (vždy je vhodné popsat konkrétně situaci nebo problém, uvést, o co jde, co žadatel očekává, co navrhuje či o co žádá - např. o potvrzení podle čl. 15 Nařízení, zda osobní údaje, které se týkají žadatele, jsou či nejsou zpracovávány; o opravu určitého, v žádosti uvedeného nepřesného osobního údaje nebo o doplnění neúplného určitého osobního údaje podle čl. 16 Nařízení; o námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení);
 • podpis žadatele - subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce (k některým způsobům podpisu žádosti podrobněji dále).

V souladu s podmínkami Nařízení je nezbytné podat žádost tak, aby mohla být prokázána totožnost žadatele coby subjektu údajů. V případě důvodných pochybností správce o totožnosti žadatele, který podává žádost, je správce oprávněn požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Jakým způsobem je možné podat žádost?

písemně v listinné („papírové“) podobě  - subjekt údajů (fyzická osoba) může zaslat svoji žádost poštou na adresu Města Tišnova, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov  nebo ji v písemné podobě podat ve stanovené úřední době na podatelně umístěné v budově Městského úřadu Tišnov na adrese nám. Míru 346, 666  01 Tišnov (dále jen „podatelna“). Podpis žadatele na písemné žádosti v listinné podobě by měl být úředně ověřen (např. na poště), a to z důvodu nutnosti prokázání totožnosti žadatele – subjektu údajů;

 • písemně prostřednictvím datové schránky města Tišnova (qzjbhat) - taková žádost se považuje za podanou a prokazatelně podepsanou žadatelem v případě, že daný žadatel zašle předmětnou žádost ze své datové schránky (§ 18 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů);
 • písemně v elektronické podobě – subjekt údajů může svoji žádost zaslat na elektronickou adresu podatelny, tj. epodatelna@tisnov.cz. Písemná žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem, kterým se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění zákona č. 183/2017 Sb.);
 • ústně do protokolu - subjekt údajů může ve stanovené úřední době podat žádost osobně do protokolu na podatelně. Při podávání ústní žádosti do protokolu žadatel - subjekt údajů prokazuje totožnost svým platným průkazem totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněný držitel (např. občanský průkaz).

Jaká je lhůta pro vyřízení žádosti?

V případě žádosti subjektu údajů dle článků 15 až 22 Nařízení by měl správce reagovat bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí (bez ohledu na to, kdo je podal) prodloužit o další 2 měsíce.  O případném prodloužení lhůty správce údajů informuje žadatele včetně uvedení důvodů pro tento odklad.

 

Je žádost zpoplatněná?

Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení se poskytují a činí bezplatně. V případě, že žádosti podané subjektem úkonů jsou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

Jak postupovat v případě nespokojenosti s vyřízením žádosti?

Podané žádosti budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení. V případě nespokojenosti žadatele s vypořádáním jeho požadavků a žádostí, má žadatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.