Odbor dopravy a živnostenský úřad

v přenesené působnosti:

vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravně správních agend:

1. vede registr vozidel – podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích“),

2. povoluje a kontroluje činnost stanic měření emisí (uděluje oprávnění a osvědčení, odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí) včetně výkonu státního odborného dozoru - podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů,

3. schvaluje registrace autoškol a provádí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel včetně výkonu státního dozoru podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

4. vede registr řidičů – uděluje řidičské oprávnění, eviduje školení odborné způsobilosti a vydává paměťové karty, řidičů, vozidel a servisů podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 56/2001 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

5. vykonává státní správu jako silniční správní úřad jednak v rozsahu obecního úřadu ve městě Tišnov a jednak v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,

6. rozhoduje ve věci přestupků a jiných řízení podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

7. rozhoduje ve věci přestupků, a jiných řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

8. rozhoduje ve věci přestupků podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

9. vede rejstřík podnikatelů v silniční dopravě v působnosti příslušného dopravního úřadu podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně výkonu státního odborného dozoru,

10. vykonává státní správu obecního živnostenského úřadu podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, týkající se koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, řemeslných, volných, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, a dále jako centrální registrační místo:

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě § 125 až 128 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném v § 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení dle § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném v § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

11. předává ve lhůtě podle § 45a odst. 6 živnostenského zákona podání, která obdrží podle § 2 odst. 1 zákona o živnostenských úřadech, příslušným správním úřadům podle § 45a odst. 4 živnostenského zákona, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání,

12. je provozovatelem živnostenského rejstříku,

13. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku kontrol:

 • podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí živnostenskou kontrolu, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,
 • podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad ochranou spotřebitele dle § 23 odst. 5 tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,
 • podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,
 • podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, provádí kontrolu evidence zemědělského podnikatele, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,
 • podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,
 • podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dohled nad dodržování tohoto zákona,
 • podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona, včetně ukládání sankcí za jeho porušení,
 • podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, provádí dozor nad dodržováním tohoto zákona,

14. vykonává státní správu podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

15. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

16. vykonává působnost obecního úřadu obce s přenesenou působností podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,

17. vykonává funkci poradny zapojené do systému „Spotřebitelský ombudsman“.

Soubory: 
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 2.10.2019