Odbor finanční

v samostatné působnosti:

1. zajišťuje vedení účetnictví města včetně organizačních složek města v souladu s příslušnými právními předpisy, převážně zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • komplexní účetní práce včetně zpracování účetních výkazů města,
 • provádění platebního zúčtovacího styku města,
 • vedení evidence majetku města v souladu s účetní evidencí,
 • zajišťuje a provádí inventarizaci majetku a závazků města a zpracování podkladů pro inventarizaci a likvidaci majetku města,
 • výplatu náhrad za pracovní cesty,
 • zpracování a podání přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z přidané hodnoty, dani silniční a dani z nemovitosti,
 • provádění fakturace,
 • vedení pokladní agendy města,
 • vedení evidence pohledávek a závazků města,
 • vymáhání pohledávek města vzniklých v samostatné působnosti a předkládání návrhů orgánům města ve věcech těchto pohledávek,
 • výplatu peněžních darů a dotací schválených orgány města,
 • sledování finančních vztahů se státem a krajem, dobrovolnými svazky obcí a dalšími subjekty,
 • hospodaření s peněžními fondy města v rámci stanovených podmínek,
 • komplexní mzdovou agendu včetně agendy nemocenských dávek a nemocenského pojištění zaměstnanců městského úřadu, zaměstnanců nezařazených do městského úřadu a členů zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města a komisí rady města,
 • zpracování evidence pojistného na sociální pojištění, důchodového a zdravotního pojištění zaměstnanců města,
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
 • zpracování statistických výkazů týkajících se pracovní náplně finančního odboru,
 • zpracování vnitroorganizačních směrnic v oblasti vedení účetnictví a daní,
 • provádění inventarizace a vyúčtování pokutových bloků,

2. sestavuje a sleduje rozpočet města a předkládá požadované materiály k projednání a schválení orgánům města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to zejména:

 • zpracovává návrh střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu města,
 • informuje orgány města o plnění rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření,
 • zpracovává návrh závěrečného účtu města,

3. na úseku finančního managementu analyzuje finanční situaci města, a to zejména:

 • optimalizuje využití bankovních služeb města,
 • předkládá návrhy orgánům města na optimální využívání finančních prostředků města, 

4. provádí činnosti vztahující se k příspěvkovým organizacím, a to zejména:

 • předkládání ke schválení radě města návrhy střednědobých výhledů rozpočtů a návrhy rozpočtů příspěvkových organizací,
 • kontrola účetních závěrek příspěvkových organizací,
 • informování vedení města, finančního výboru o čtvrtletním hospodaření příspěvkových organizací,
 • předkládání ke schválení radě města roční účetní závěrky příspěvkových organizací.

5. provádí administraci a uživatelskou podporu mobilního operátora T-Mobile,
6. vede agendu stravenek - nákup, distribuce, vyúčtování,
7. zajišťuje výkon funkce tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva města Tišnova;

v přenesené působnosti:

 1. zabezpečuje výběr a správu místních poplatků města dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných obecně závazných vyhlášek města - ze psů, z ubytovací kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

 2. zajišťuje agendu evidence a vymáhání pohledávek vyplývajících z přenesené působnosti města dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů,

 3. vykonává funkci správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů při vymáhání peněžitých pohledávek města,

 4. zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění (např. provádění cenové kontroly, ukládání, vybírání a vymáhání pokut za porušení cenových předpisů).

Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 2.10.2019