Odbor investic a projektové podpory

v samostatné působnosti:

 1. plní úkoly v působnosti obcí podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,

 2. spolupracuje při přípravě rozvojových projektů ORP,

 3. spolupracuje při zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace v souladu se strategickým plánem rozvoje města,

 4. zpracovává podklady pro rozpočtový výhled města a akční plán města,

 5. zpracovává návrh ročního plánu investičních akcí města a spolupracuje s finančním odborem na finančním zajištění investičních akcí města,

 6. připravuje a zabezpečuje realizaci investičních akcí města (např. příprava projektové dokumentace, jednání s vlastníky pozemků, dotčenými orgány a investory, příprava smluv, žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení, inženýrská činnost, dozor investora během výstavby a technický dozor stavebníka, žádosti o kolaudaci, předání dokončené investice správci nebo uživateli, příprava návrhů pro rozhodování orgánů města),

 7. zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb ve vlastnictví města do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,

 8. zastupuje město Tišnov v územním a stavebním řízení jako investor,

 9. zabezpečuje zpracování zadávacích podmínek a průběh veřejných zakázek města v souladu se zákonem č. ,134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,

 10. odpovídá za řádnou evidenci a archivaci veřejných zakázek,

 11. organizuje a zabezpečuje generální opravy a rekonstrukce objektů města,

 12. aktivně vyhledává dotační tituly a předkládá možnosti využití těchto dotací příslušným garantům,

 13. odpovídá za zpracování dotačních žádostí,

 14. spolupracuje při vyhledávání dotačních titulů pro příspěvkové organizace města,

 15. odpovídá za řádné čerpání dotací včetně zpracování žádostí o platbu,

 16. provádí monitoring dotací včetně závěrečného vyhodnocení projektů,

 17. spolupracuje při kontrolách čerpání dotací dotačními a kontrolními orgány,

 18. odpovídá za řádnou evidenci a archivaci dotací,

 19. na základě pověření od příslušného garanta zpracovává projektový záměr dle Metodiky pro řízení projektů,

 20. dohlíží nad dodržováním Metodiky pro řízení projektů,

 21. provádí změny a aktualizace Metodiky pro řízení projektů,

 22. zabezpečuje metodickou pomoc vedoucím projektů,

 23. vypracovává stanoviska projektové kanceláře k realizovaným projektům,

 24. zajišťuje výkon funkce tajemníka Komise pro rozvoj města Rady města Tišnova.

Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 2.10.2019