Odbor sociálních věcí

v samostatné působnosti:

  1. vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti sociálních služeb a sociální práce pro potřeby orgánů města, a to v rámci samostatné činnosti a ve spolupráci s externími subjekty prostřednictvím metody komunitního plánování sociálních služeb,

  2. koordinuje opatření a projekty realizované na území města spadající do oblasti prorodinné politiky,

  3. spolupracuje s poskytovateli sociálních, zdravotních a jiných služeb při řešení nepříznivých životních situací občanů města,

  4. provádí sociální šetření a podává zprávy na základě vyžádání orgánů města, soudů aj.,

  5. vykonává funkci tajemníka Komise prevence kriminality Rady města Tišnova, tajemníka Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova,

  6. zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce k příspěvkové organizaci zřízené městem Tišnovem - Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace;

v přenesené působnosti:

1. vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

2. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností:

  • podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve věci vydávání doporučení na uzavření nájemní smlouvy v bytě zvláštního určení, který byl zřízen se státní účastí,
  • podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (výdej tiskopisů a žádanek s modrým pruhem a vedení příslušné evidence o těchto dokladech),
  • podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti,
  • je-li úřad ustanoven soudem opatrovníkem např. podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů,

3. vykonává v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností agendu koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením dle ust. § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (agenda sociálního kurátora),

4. vykonává v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností agendu sociální práce dle ust. § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 7, § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (agenda sociální práce v přenesené působnosti),

5. zajišťuje výměnu a vydávání parkovacích průkazů typu O7 zdravotně postiženým osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu či zvláštní pomůcku (dříve mimořádné výhody II. a III. stupně) na základě ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

6. vykonává v rozsahu přenesené působnosti obce s rozšířenou působností agendu uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb dle ustanovení § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách u osob, které nejsou schopny činit právní úkony a nemají zákonného zástupce, tj. u občanů umístěných v pobytovém zařízení se sídlem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností či u občanů s trvalým pobytem v rámci správního obvodu v případě ambulantních a terénních sociálních služeb,

7. plní úkoly veřejného opatrovníka v případech občanů se soudem nařízenou změnou v oblasti způsobilosti k právním úkonům svéprávnosti,

8. vede řízení dle ust. § 10 a 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,

9. zabezpečuje činnost protidrogového koordinátora.

Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 2.10.2019