Odbor správních a vnitřních věcí

v samostatné působnosti:

 1. vykonává právní poradenství v jednoduchých právních záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména správní řízení, zákon o obcích a krajích),

 2. vede podatelnu, výpravnu a elektronickou podatelnu, zajišťuje provoz telefonní ústředny úřadu, podává informace občanům, směřuje jejich žádosti na jednotlivé útvary nebo zaměstnance úřadu, zabezpečuje kopírovací služby pro občany v souvislosti s vyřizováním úředních záležitostí,

 3. zajišťuje vedení úřední desky města,

 4. zajišťuje vybavení kanceláří, zabezpečuje provoz úřadu, údržbu a opravy nábytku a technických zařízení, nákup odborné literatury a periodických publikací, provádí inventarizace majetku města na úseku stanoveném vnitřní směrnicí města, vede agendu CCS karet pro služební vozidla města,

 5. zajišťuje výkon funkce tajemníka Komise pro občanské záležitosti,

 6. zajišťuje výkon funkce tajemníka Komise likvidační a škodní,

 7. vykonává působnost obce podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,

 8. zajišťuje správu a provoz IT vybavení úřadu.

v přenesené působnosti:

 1. vykonává státní správu na úseku občanských průkazů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů včetně ukládání pokut příkazem na místě,

 2. vykonává státní správu na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů včetně ukládání pokut příkazem na místě,

 3. plní funkci kontaktního místa veřejné správy Czech POINT,

 4. vykonává státní správu na úseku vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

 5. vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 6. vykonává státní správu na úseku matrika podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly orgánu veřejné moci, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly matričního úřadu,

 7. vykonává státní správu na úseku státního občanství podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) ve znění pozdějších předpisů,

 8. vykonává státní správu podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů – sepisování veřejné listiny o identifikaci fyzických a právnických osob,

 9. vykonává státní správu na úseku voleb podle zákona č. 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 10. vykonává působnost obce podle zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů,

 11. vykonává státní správu na úseku sčítání lidu, domů a bytů,

 12. projednává přestupky v rozsahu § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Soubory: 
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 7.12.2020