Odbor správy majetku a komunálních služeb

v samostatné působnosti:

1. vyjadřuje se k prodeji, směně či nákupu pozemků města, k dělení či scelování pozemků a ke změně druhu pozemků na území města,

2. zabezpečuje činnosti spojené s mapováním obecního majetku (historický majetek města) včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí,

3. na úseku majetkoprávním zabezpečuje přípravu majetkoprávních smluv města, vede evidenci uzavřených majetkoprávních smluv města a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování,

4. zpracovává podklady k vyhotovení majetkoprávních smluv města a pro znalecké oceňování nemovitého majetku města, ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem a zabezpečuje nabývací tituly k nemovitostem města,

5. realizuje zápis dokončených nemovitých investic do katastru nemovitostí,

6. na úseku bytů vede evidenci bytů v majetku města Tišnova a postupuje podle Pravidel k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu bytu v majetku města Tišnova; zajišťuje souhlas rady města s přechodem nájmu bytů dle občanského zákoníku; předkládá radě města návrhy na úpravu výše nájemného, sleduje placení nájemného, podává žaloby na vyklizení bytu, výkony rozhodnutí vyklizením bytu a na dlužné částky, organizuje, zabezpečuje a provádí prodej bytů ve vlastnictví města Tišnova,

7. zajišťuje výkon funkce tajemníka Komise bytové Rady města Tišnova,

8. plní úkoly obce podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; zejména zajišťuje opravy, údržbu a čištění dešťových vpustí,

9. zabezpečuje údržbu a správu veřejného osvětlení, vánoční výzdobu města, vede pasport veřejného osvětlení,

10. vydává povolení k vjezdu vozidel na pozemní komunikace, na které lze vjet pouze s povolením města,

11. zabezpečuje opravy a údržbu místních komunikací a chodníků , v této oblasti dále:

 • vede pasport místních komunikací a pasport dopravního značení,
 • zajišťuje likvidaci autovraků, instalaci dopravního značení,

12. zajišťuje údržbu veřejné zeleně (keřů a stromů), navrhuje a realizuje sadové úpravy, zajišťuje prodej palivového dřeva z údržby veřejné zeleně,

13. spravuje databázi inventarizace stromů v majetku města včetně její aktualizace, realizuje opatření plynoucí z plánu péče o stromy,

14. zabezpečuje úkoly obce podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména vede přehled pozemků, vhodných k náhradní výsadbě,

15. vydává stanoviska účastníka řízení k územním a stavebním řízením za město Tišnov,

16. zajišťuje opravy a údržbu dětských hřišť a sportovišť ve městě dle EN ČSN 1176 a 1177
s ohledem na platné hygienické předpisy,

17. zajišťuje nákup mobiliáře,

18. zabezpečuje na základě pokynů Rady města Tišnova úkoly vyplývající ze zřizovatelské funkce k organizační složce města Tišnova - "Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Tišnov",

19. zabezpečuje plnění povinností vyplývajících pro město ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • zajišťuje výběr dodavatele k realizaci činností v odpadovém hospodářství,
 • smluvně zajišťuje spolupráci s akreditovanou obalovou společností,
 • smluvně zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení,

20. spolupracuje při organizaci dopravní obslužnosti regionu,

21. zabezpečuje úkoly obce a obecního úřadu podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

22. zabezpečuje správu hřbitovů a povinnosti vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

23. organizuje Tišnovské trhy, zajišťuje prodejce trhů i slavností,

24. ve výše uvedených oblastech působnosti zajišťuje včasné informování občanů a osvětu,

25. vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu územní působnosti města, podle zákona o ochraně přírody a krajiny,

26. na úseku správy městského lesního majetku zabezpečuje jeho správu a kontrolu správy městského lesního majetku z pohledu vlastníka především dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:

 • zajišťuje výběr dodavatele na zajištění pěstebních a těžebních činností v lesích města,
 • zajišťuje výběr vhodného kandidáta na zajištění funkce odborného lesního hospodáře,
 • ve spolupráci s dodavatelskou firmou a odborným lesním hospodářem koordinuje práce v lesích dle platného Lesního hospodářského plánu,
 • spolupracuje s Krajským úřadem JMK při zajištění ochranných prací zvláště chráněného území Přírodní památky Květnice,
 • zajišťuje prodej vytěženého palivového dříví,

27. v souladu s usnesením Rady města Tišnova č. 3/2015 konané dne 4.2.2015 je svěřeno odboru rozhodování o uzavírání těchto smluv:

 • nájemní smlouvy na pronájem bytů v délce trvání 1 rok,
 • nájemní smlouvy a smlouva o výpůjčce v délce trvání do 30 dní,
 • smlouvy o nájmu hrobového místa, schránky v kolumbáriu a plochy pro vsyp/rozptyl na pohřebištích v Tišnově,
 • smlouvy o nájmu zařízení pro nabídku a prodej zboží mimo provozovnu (prodejní stánek),
 • smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie mezi městem Tišnov a společností E.ON Energie, a.s., IČ: 25733591, se sídlem v Českých Budějovicích na dobu nezbytně nutnou mezi pronájmy bytů
 • veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení ve smyslu § 78a a § 116 stavebního zákona
 • smlouvy o nájmu směrových zařízení (reklamních zařízení)

28. oddělení nebytových prostor:

 • zajišťuje výkon funkce tajemníka Komise majetkové,
 • zabezpečuje a vede agendu pojištění majetku města (pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu),
 • údržbu, revize a opravy nemovitého majetku města, včetně oprav kulturních památek,
 • provoz, údržbu a opravy Letního tábora Brumov, koupaliště Tišnov a kluziště Tišnov,
 • správu nemovitého majetku města a kontrolu správy nemovitého majetku města, kterou vykonávají jiné právní subjekty,
 • spravuje a smluvně zajišťuje veškeré dodávky energií pro město Tišnov a její příspěvkové organizace,
 • zabezpečuje správu a údržbu ozvučovacího systému náměstí Míru ve městě Tišnově,
 • zajišťuje správu a údržbu městských studní,
 • provádí inventarizaci majetku města na úseku stanoveném vnitřní směrnicí města,
 • zajišťuje uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce v délce trvání do 30 dní,

29. oddělení komunálních služeb

 • zajišťuje úklid veřejného prostranství,
 • zajišťuje údržbu travnatých ploch,
 • spolupracuje s občanskými sdruženími či organizacemi města na technickém zajištění kulturních, sportovních a jiných společenských akcích,
 • zajišťuje technické zázemí trhů i slavností,
 • zajišťuje údržbu naučných stezek, instalaci a údržbu mobiliáře,
 • zajišťuje zimní údržbu komunikací a chodníků, kontroluje sjízdnost a schůdnost místních komunikací v zimním období,
 • kontroluje pořádek a zjišťuje závady ve stavu komunikací a dalších veřejných prostranství ve vlastnictví města Tišnova, jakož i závady v dopravním a informačním značení,
 • předkládá Radě města Tišnova ke schválení Plán zimní údržby.

v přenesené působnosti:

 1. vydává výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrálních map, jako výstupy z Informačního systému veřejné správy, podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 2. vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu na úseku místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušné obecně závazné vyhlášky města,

 3. v působnosti obecního úřadu provádí kontroly nakládání s odpady fyzickými osobami a plnění povinností právnickými a podnikajícími fyzickými osobami podle zákona o odpadech.

 4. oddělení nebytových prostor zabezpečuje dodržování platné právní úpravy o státním znaku a státní vlajce dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státní symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje vyvěšování státní vlajky,

Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 11.3.2020