Odbor územního plánování

v samostatné působnosti:

 1. zajišťuje pořizování, projednávání a předkládání materiálů pro schvalování územně plánovací dokumentace města podle stavebního zákona,

 2. zabezpečuje výběr zpracovatelů územně plánovacích podkladů (ÚPP) a územně plánovací dokumentace (ÚPD) a předkládá návrhy smluv o dílo na zpracování ÚPP a ÚPD do rady města,

 3. kontroluje finanční plnění (věcnou a formální správnost faktur) dle uzavřených smluv o dílo,

 4. plánuje finanční zajištění ÚPP a ÚPD,

 5. je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) a digitální technické mapy města (DTMM);

v přenesené působnosti:

1. vykonává státní správu ve stanoveném správním obvodě jako úřad územního plánování podle stavebního zákona, zejména:

 • zabezpečuje uplatnění cílů a úkolů územního plánování,
 • pořizuje územní plán a jeho změny a regulační plán pro území obce,
 • pořizuje územně plánovací poklady (územně analytické podklady, územní studie),
 • aktualizuje územně analytické podklady,
 • vyhodnocuje územní plány a jejich změny pro území obce,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • prověřuje ve spolupráci s dotčenými obcemi urbanistické studie, územní generely a územní prognózy zpracované přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. a vkládá o nich data do evidence územně plánovací činnosti,
 • zajišťuje úpravu územních plánů a regulačních plánů schválených po 1.7.1998 na žádost obce ve svém správním obvodu,

2. vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu dle § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů,

3. vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče ve stanoveném správním obvodě podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • se podílí na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek,
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady,
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území,
 • usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou obcemi,
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem "Kulturní památka" a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.
Datum vytvoření: 26.5.2014 / Datum změny: 2.10.2019