Odměna pěstouna (dávka pěstounské péče)

Co k tomu potřebujete: 

Kromě vyplněného formuláře žádosti o odměnu pěstouna je třeba doložit:

  • skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte,
  • rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popř. rozhodnutí soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje,
  • případně doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby,
  • u osob v evidenci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Kde to vyřídíte: 

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa vašeho trvalého pobytu (trvalého pobytu osoby pečující či v evidenci).

Celý postup: