Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Riegrova - stromy

Jméno a příjmení: 
Bronislav Bauer
Dobrý den, před rekonstrukcí ul. Riegrova byly vykáceny stromy v úseku Drbalova, Černohorská. Budou po rekonstrukci stromy znovu vysázeny? Pokud to ochranná pásma ing. sítí neumožňují, lze změnit projekt tak aby se stromy na ul Riegrovu vrátily? Tedy alespoň do míst mezi parkovacími místy?
Odpověď: 

Dobrý den, v rámci projektu je samozřejmě počítáno s náhradní výsadbou. Nejvíce nových stromů bude vysazeno právě na ulici Riegrova. Dle projektu by zde mělo být vysazeno celkem 47 ks stromů, rozmístěné budou po obou stranách ulice. Podél ulice Černohorská bude vysazeno dalších 21 stromů.

Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
18.11.2019

Přepis motorového vozidla

Jméno a příjmení: 
Tomáš Dufek
Dobrý den. Chystám se kupovat motocykl. Nejsem si jist, co vše potřebuji. Prodejce motocykl v úřední den odhlásí na moji osobu. Jak pro ní přijedu, podepíšeme kupní smlouvu a dá mi technický průkaz a dá mi podepsanou smlouvu o plné moci. Pak ji na sebe zaregistruji. Je to správně? Na internetu se to hodně liší. Děkuji. Přeji pěkný den.
Odpověď: 

Dobrý den,

žádost o zápis změny vlastníka a provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel v případě převodu vlastnického práva se provádí na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

Žádost se podává na obecním úřadě s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu. K provedení uvedené změny se dokládá spolu s vyplněnou Žádostí o změnu vlastníka a provozovatele, technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, zelenou kartu v originále a platnou, protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní. Dále je potřeba doložit doklad totožnosti a uhradit správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb.

Oznámení o změně vlastníka a provozovatele vozidla je možné provést pouze jedním účastníkem (dosavadním nebo novým vlastníkem). V tom případě je nutné prokázat zmocnění k zastoupení při podání žádosti písemnou plnou mocí, která musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím pracovníky registru vozidel.

Silvie Sobotková / Odbor dopravy a živnostenský úřad

Datum odpovědi: 
12.11.2019

Provoz na ulici Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Robin Hertl
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li se do budoucna plánuje souběžná ulice s ulicí Dlouhá, která bude rovněž napojená na ulici Černohorskou? Provoz na ulici Dlouhá se každým rokem zvětšuje, zejména tím, jak se rozšiřuje zástavba v ulicích, které jsou napojeny na ulici Dlouhou. Bohužel ani maximální povolená rychlost 30 km/hod. není často dodržována a z původně klidné ulice se stala poměrně rušná ulice, mnohdy i nebezpečná - když vezmu v potaz, kolik dětí se zde pohybuje. Za odpověď velice děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

platný ÚP Tišnov a ÚS v lokalitě Hony za Kukýrnou (viz. https://www.tisnov.cz/mesto-tisnov) řeší komplexně i dopravní řešení v dané lokalitě. Ulice Kuthanova by měla být napojená na ulici Černohorská.

Přeji pěkný den

Ing. Alena Doležalová / vedoucí Odboru územního plánování

Datum odpovědi: 
6.11.2019

Tišnovské noviny - titulní strana

Jméno a příjmení: 
Milan Pokorný
Dobrý den, proč je na titulní stránce tišnovska fotografie Václava Havla, když nám spisovatel literatury faktu Olin Jurman odhalil, že Václav Havel byl zrádce a jeden z českých jidášů, kteří zradili národ. Zveřejněno v Parlamentních listech 26.10.2019 16:36. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vaclav-Havel-byl-zradce-a-jidas-A-prevrat-v-roce-1989-neudelali-lide-v-ulicich-K-vyroci-Sametu-prichazi-vybusna-kniha-Spisovatel-promluvil-600930. Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Vážený pane Pokorný,

pan prezident Václav Havel byl, je a nepochybně i bude symbolem Sametové revoluce, ale především symbolem svobody, humanismu a demokracie v naší zemi, takže jeho fotografie na titulní straně Tišnovských novin je příznačná. Vůbec se nemíním pouštět do rozboru úrovně a obsahu článku uveřejněného na www.parlamentnilisty.cz, na který odkazujete. Je smutným faktem, že je dnes „trendy“ dehonestovat a zpochybňovat Sametovou revoluci a osobu Václava Havla, ale osobně to vnímám tak (a jistě nejsem jediný), že je to laciné a nedůstojné plivnutí do tváře všem lidem, kteří tuto dobu zažili a kteří se na ní podíleli. Sám fakt, že můžete bez jakéhokoli strachu uveřejnit svůj názor, jasně vypovídá o tom, že poslání Václava Havla v naší novodobé historii bylo naplněno měrou vrchovatou.

Mgr. Pavel Hanák / dramaturg, produkční, vedoucí TN a TTV

Datum odpovědi: 
5.11.2019

Podoba parku Na Honech?

Jméno a příjmení: 
Jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, od pondělí 14. 10. je na úřední desce oznámení o konání společného územního a stavebního řízení parku Na Honech. Vzhledem k tomu, že proběhlá prezentace úpravy pro školku a park dne 14. června 2018 měla ze strany občanů některé pozitivní návrhy pro celkovou úpravu prostoru, rozhodl jsem se s konečnou podobou parku seznámit. Na stavebním úřadě mi neumožnili (nejsem účastníkem řízení) do projektové dokumentace nahlédnout. Obrátil jsem se proto na odbor Investic a projektové podpory. Předpokládal jsem, že město jako stavebník bude disponovat svou projektovou dokumentací. Vedoucí odboru Ing. Vyhňáková mi však sdělila, že žádné další paré dokumentace nikdo nevlastní. Zajímá mě, jestli je standardní vlastnit pouze jednu dokumentaci od schvalované stavby (jednu by měl mít k dispozici stavební úřad, jednu stavebník a další odbor investic). Dále se Vás ptám, proč zeleň parku nikdy neprojednávala Komise pro životní prostředí. Zvláště když požadavky na práci komisí byly rozšířeny o zpracování odborných stanovisek, námětů, návrhů a dokumentů v „intencích“ požadavků Rady města Tišnova. Nakonec se ptám, proč k podobě parku nelze nic nalézt na stránkách města (např. na www.promeny-tisnova.cz). Děkuji za odpovědi.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho, reaguji na Váš dotaz a po prověření sděluji následující:

Projektová dokumentace ohledně parku Na Honech je odborným podkladem v právě probíhajícím společném územním a stavebním řízení, které vede Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad (dále jen „MěÚ Tišnov, ODŽÚ“). Uvedená dokumentace je tedy součástí příslušného správního spisu a do tohoto správního spisu mohou v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nahlížet pouze účastníci řízení. Vy sám účastníkem předmětného řízení nejste, a proto Vám dne 18.10.2019 nebylo (a to zcela v souladu se zákonem) umožněno nahlédnout do spisu. Projektová dokumentace byla MěÚ Tišnov, ODŽÚ předložena společně se žádostí o vydání stavebního povolení. Teprve po ukončení daného správního řízení bude městu Tišnov, konkrétně Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov, předána také kompletní dokumentace ověřená příslušným správním orgánem (tj. včetně ověřené projektové dokumentace). Současně je třeba v této souvislosti vzít v úvahu rovněž skutečnost, že projektová dokumentace jako taková je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Z výše uvedených důvodů Vám proto na Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov nebylo umožněno nahlédnout do zmíněné projektové dokumentace. Postup pracovníků úřadu v této věci shledávám jako správný.

Pokud jde o Váš dotaz - „proč zeleň parku nikdy neprojednávala Komise pro životní prostředí?“- ten by měl být směřován spíše na předsedkyni komise či garanta za oblast životního prostředí. Nicméně patrně to bude tím, že předsedkyně komise tuto problematiku doposud nezařadila na program jednání komise (komise jsou dle zákona o obcích iniciativními a poradními orgány rady), a současně také Rada města v této souvislosti neuložila komisi žádný úkol.

Web ProměnyTišnova.cz, který je občany města velmi chválen, se snažíme průběžně aktualizovat. Těší mne, že jej i Vy využíváte k načerpání informací. Budoucí aktualizace se bude týkat i zmíněného parku.

Zdraví a pohodové podzimní dny přeje

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Datum odpovědi: 
1.11.2019

Květinové záhony

Jméno a příjmení: 
Jolana
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na ty nové květinové záhony podél ulice Riegerova. Komunikace, po které už se skoro nedá jezdit, se opravovat nemůže, protože bude probíhat celková rekonstrukce, ale záhony, které se s rekonstrukcí budou likvidovat, se sázet můžou? Na kolik taková věc přišla? A ještě dotaz k těm ostříhaným keřům u nového hřbitova. Je to opravdu smutný pohled, jak to tam teď vypadá. Větve keřů, které přesahovaly do silnice, šlo určitě jen zastřihnout a ne to tam takto zpustošit. To stejné příjezdová cesta k hřbitovu. Okolí pietního místa by mělo vypadat jinak... Díky
Odpověď: 

Dobrý den,

účelem nových trvalkových záhonů na ulici Riegrova bylo zpříjemnit občanům pohled na jinak neutěšený stav této ulice. Máme na nové výsadby spoustu pozitivních reakcí a dotazů na jednotlivé druhy rostlin, které by si lidé rádi pořídili i do vlastních zahrad. Komunikace Riegrova je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě SÚS Jmk. Vedení města vede opakovaná jednání s krajem, aby byla tato komunikace zařazena do priorit kraje a mohla být co nejdříve opravena. Květinové záhony byly zvoleny právě proto, že je lze bez problému přesadit. Než to ale bude z důvodu rekonstrukce komunikace nutné, budou nadále zpříjemňovat lidem cestu po ulici Riegrove.

Co se týče ceny záhonů na této ulici, jedná se o 60 m2 a cena byla 49 497 Kč. To je 825 korun za m2. Pro představu v odborné literatuře (Smíšené trvalkové výsadby, autor Ing. Adam Baroš a Ing. Jiří Martinek, Ph.D.) je uváděna reálná cena za založení 1 m2 trvalkového záhonu 1137 – 1515 Kč/m2, přičemž jde o ceny v roce 2015. Vše je uvedeno včetně DPH.

Mrzí mě, že se Vám úprava keřů u nového hřbitova, ani nové záhony na Riegrove nelíbí. Třeba na jaře, až vše obrazí a začne kvést, změníte názor.

Bc. et Bc. Yara Sukeníková / vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
25.10.2019

Hřiště pro větší děti

Jméno a příjmení: 
Veronika Janáčová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli město Tišnov plánuje vybudovat hřiště pro větší děti. Nějaký lesopark, nebo lanové hřiště. Hřišť pro menší děti je spousta a jsou všechny moc pěkné, ale děti pomalu rostou. Moc se mi zamlouvá hřiště u letního kina. Prosím, neberte to jako útok na Vás, jen bych chtěla vědět, zda se můžeme těšit. Děkuji
Odpověď: 

Dobrý den, pokud děti, resp. jejich rodiče nevyužijí nic z široké nabídky sportovních klubů (fotbal, tenis, atletika, basketbal, stolní tenis, volejbal, Sokol), včetně Inspira, tak je tady pro ně např. workoutové hřiště s pumptrackovou cyklo dráhou u nového hřbitova. Další workoutové hřiště bychom chtěli umístit ještě na jiném místě v Tišnově, protože to stávající je hojně využíváno. Pokud by chtěli běhat, včetně parkouru, tak je v okolí mnoho kilometrů cest lesních i polních. V létě je možné jít na koupaliště plavat, v zimě bruslit. Hřiště u obou základních škol jsou volně dostupná a přístupná (fotbal, basketbal, házená, nohejbal). Dlouhodobě se negativně stavíme k skate hřišti a to zejména z důvodu nákladovosti kvalitních betonových překážek.

Omlouvám se, ale netuším, co myslíte lesoparkem. Napište mi prosím na email: martin.sebera@email.cz nebo telefon 608 080 590, ať se můžeme domluvit, jaké parametry by mohlo splňovat např. lanové hřiště, které zmiňujete.

S pozdravem

Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Datum odpovědi: 
30.9.2019

Parkovací místa

Jméno a příjmení: 
Dušan Balák
Dobrý den, ve volebním programu vítěze voleb spolku MOST je vybudování 100 nových parkovacích míst na sídlištích a nádraží. Chtěl bych se zeptat, jestli se počítá s novými místy také na ulici Hornická a v okolí letního kina a v jakém časovém horizontu se s vybudováním těchto míst počítá. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Baláku, děkuji za Váš dotaz. Pokud jde o parkování v oblasti sídliště Klucanina, pak v investičním výhledu je zařazena rekonstrukce ulice Horova (zpracování projektu v r. 2020, realizace pravděpodobně v r. 2022) a úprava provizorního parkoviště naproti letnímu kinu na ul. Hornická (taktéž projekt v r. 2020 a realizace pravděpodobně v r. 2022).

Zdraví a pohodové dny přeje

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
20.9.2019

Placené parkování celý střed města

Jméno a příjmení: 
František Koudelka
Dobrý den, zajímalo by mne, co si město slibuje od zpoplatnění ulic Janáčkova, Dvořáčkova a naproti KB? Výhodné to bude pro koho? Pro bydlící? Asi těžko, když si za parkování budou muset zaplatit. Pro nakupující? Kdo potřebuje, vždycky si místo najde, byť ne přímo před vchodem do obchodu. Za jak dlouho se bude platit na Jungmanové, Halouzkové, Na loukách. . . .? Dopadne to jako s náměstím, které je poloprázdné, ale v okolních ulicích se skoro nedá projet. Vypadá to tak, že se město chystá zpolatnit celý střed, což je spolu se snížením míst na náměstí dobrá cesta k tomu, jak umrtvit střed města. Městská policie celý den krouží kolem parkovišť, ráno vyzobává parkomaty a když potřebujete vyřešit problém v obci, se kterou má MP smlouvu, tak se dozvíte, že se za to platí! Kolik bude stát retardér na ulici Na honech? Kdo si ho vydupal? Vím o pár obyvatelích, kteří by si nejradši nechali na ulici dát závoru aby byla ulice jen jejich. Stačí být dostatečně otravný, mít výdrž a město odklepne každý nesmysl? Jaký je rozpočet této "stavby?" Zaplatí si ji místní? Jeden zpomalovací práh už město muselo z této ulice odstranit!!
Odpověď: 

Dobrý den, pane Koudelko, od této úpravy si slibujeme lepší využití centra města pro občany, návštěvníky města i obchodníky zde nabízející své služby. Na ulicích Halouzkova a Na loukách nebude stání zpoplatněno. Zpoplatněním parkování na náměstí naopak centrum ožilo a přestalo být jen parkovištěm, kterým občané projížděli dokola ve snaze na chvíli zaparkovat a navštívit lékaře, úřad nebo obchod.

Na ulici Na honech nebude retardér, ale místo s přechodem pro chodce, kterých tam přechází denně velké množství, včetně rodičů s dětmi a cyklistů. Jde nám o jejich bezpečnost.

Ing. Václav Šikula / místostarosta Tišnova

 

Dobrý den, co se týká městské policie, tak v žádném případě není pravdou, že „celý den krouží kolem parkovišť“, protože pokud by tomu tak bylo, nemohla by plnit a stíhat jiné úkoly, kterých není určitě málo. Ráno se parkovací automaty „nevyzobávají“, ale kontroluje se jejich stav a funkčnost pro bezproblémový chod pro další den, protože strážníci nejen kontrolují dodržování placeného parkování, ale především zabezpečují i správu a servis celého systému.

Město Tišnov má uzavřeno 11 veřejnoprávních smluv s okolními obcemi na výkon oprávnění městské policie. Práce strážníků pro jinou obec v rámci kraje je zcela v souladu se zákonem za úplatu a činnost, počet a nasazení strážníků si řídí pouze starosta smluvní obce, který je v době nasazení městské policie jejím velitelem. Smlouva je dobrovolným aktem a je jen na smluvních stranách, jaké podmínky si stanoví.

Pokud byste měl zájem, rád Vás osobně a ochotně seznámím s prací a veškerou činností strážníků Městské policie Tišnov.

Jiří Sokol/ vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Datum odpovědi: 
19.9.2019

Starý hřbitov

Jméno a příjmení: 
Tereza
Dobrý den. Tišnovský hřbitov uklízí tech. služby. Chtěla bych se zeptat, zdali se zaměřují i na rozrůstající se popínavé rostliny kolem stromů a nepořádek v nich schovaný. Strom u hrobu 792 obepíná vrstva popínavek z nichž vyrůstají šlahouny náletových stromků, pichláků, naházené množství větví a také schované různé odpadky. Bylo by dobré, aby se podívali i na toto. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den, děkujeme za podnět, v rámci „předdušičkového“ úklidu na hřbitovech v Tišnově se zaměříme i na Vámi uvedené místo. Na starém hřbitově v současnosti probíhá prořezání stromů a výměna bezpečnostních vazeb v korunách. Díky tomu jsou na místě dočasně zhoršeny podmínky pro návštěvníky, za což se omlouváme.

S pozdravem

Eva Zavřelová / Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Datum odpovědi: 
18.9.2019

Stránky