Otázky a odpovědi

Svoje otázky můžete posílat také přímo zodpovědným referentům městského úřadu – kontakty naleznete ZDE.

Park u MŠ Hony za Kukýrnou

Jméno a příjmení: 
Pavla Kadlová
Dobrý den, v proluce mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech začala výstavba plánovaného parku. Velmi mě překvapilo, že se oplotila celá plocha bez předchozího informování občanů. Mobilní plot zneprůchodnil frekventovanou spojku mezi ulicemi. Nešlo stavbu oplotit jako dva objekty se zachováním průchodu? Podle situačního výkresu navíc oplocení staveniště vede jinak včetně plochy zařízení staveniště. Proč? Ve výkresech není uvedena mezi Dlouhou a Hony žádná komunikace, jen provizorní zatravnění plochy. Vůbec se nepočítá s průchodem? Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Vážená paní Kadlová,

stavební práce probíhají v ploše staveniště parku v zastavěné oblasti. Zhotovitel provádějících prací musí dodržovat povinnosti v oblasti BOZP. Jednou z povinností zhotovitele je zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob oplocením, aby nedošlo k úrazu veřejnosti sražením stavební mechanizace, pádem do výkopu, pádem předmětu. 

Se zřízením průchodu se počítá v rámci stavby mateřské školy.

Za způsobené problémy vzniklé v příčinné souvislosti s realizací stavby se Vám i jménem zhotovitele stavby omlouváme.

Odbor investic a projektové podpory

Datum odpovědi: 
25.9.2020

Používání elektrického a motorového zahradního nářadí

Jméno a příjmení: 
Ing. Miroslav Šmíd
Existuje ve městě Tišnov vyhláška, která by vymezovala čas pro používání motorového a elektrického zahradního nářadí? Pokud ne, mohli by se zástupci města touto záležitostí zaobírat a takovou to vyhlášku vydat. Například: všední dny do 18.00 hod soboty do 14:00 hod neděle bez používání Pozn.: Sám jsem zahrádkář a uživatel tohoto nářadí, ale proč sekat trávník v neděli v 19:00 hod? Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Dobrý den,

město Tišnov žádnou takovou vyhlášku nevydalo. Děkujeme ale za Váš podnět - bude postoupen vedení města na posouzení.

Mgr. et Mgr. Jaroslav Salajka / právník města, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Datum odpovědi: 
22.9.2020

ul. Dlouhá

Jméno a příjmení: 
Ing. Robin Hertl
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li by bylo možné umístit na ul. Dlouhá příčné zpomalovací prahy? Zvýšila by se výrazně bezpečnost provozu a snížil by se hluk od rychle projíždějících aut. Je to jak bydlet u hlavního tahu a ne v klidné rodinné čtvrti. Dlouhá rovná ulice svádí některé řidiče k rychlé jízdě a předpokládám, že ze stejného důvodu si obyvatelé ul. Na Honech vyžádali umístění radaru v jejich ulici. Na rozdíl od ul. Na Honech se na ul. Dlouhá pohybuje daleko více dětí, jsou zde přednosti zprava, řady zaparkovaných aut a daleko větší provoz. Už se zde stalo i několik drobných nehod. To opravdu budeme čekat až se stane něco vážnějšího? Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

o umístění příčných zpomalovacích prahů na ul. Dlouhé se neuvažuje. Pokud máte o dopravní problematiku zájem, můžeme se osobně setkat a danou situaci probrat, kontakt stanislav.svab@tisnov.cz.

Stanislav Šváb / Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
21.9.2020

Rekonstrukce Tyršova

Jméno a příjmení: 
Radek Poul
Dobrý den, dne 6.8, bylo napsáno, že kontejnery z ulice Tyršova byly odvezeny z důvodu plánované rekonstrukce. Nikde jsem nenašel žádnou informaci o plánované rekonstrukci na ulici Tyršova či v blízkém okolí v letošním roce. Na kdy je tedy plánovaná nějaká rekonstruKce a o co se bude jednat?
Odpověď: 

Dobrý den,

nejde o rekonstrukci ulice Tyršova. Jedná se o změnu podoby odpadového stání. Stavební firma bohužel musela vzhledem k aktuální situaci posunout termín dokončení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
18.9.2020

Zasedání zastupitelstva

Jméno a příjmení: 
jiří Blaha
Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, stavební zákon v aktuální podobě obsahuje § 55, kde je v odstavci (1) doslovně uvedeno: Pořizovatel předloží zastupitelstvu nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Územní plánovací dokumentace sídelního útvaru Tišnov nabyla platnost 24. 9. 2016. Jsem tedy překvapen, že nic takového nebude zastupitelstvo na svém zasedání 21. 9. 2020 projednávat a nesplní tak požadavek vyplývající ze stavebního zákona. Můj zájem o toto projednávání spatřuji v soudním rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Brno, který přistoupil na vysvětlení Úřadu územního plánování Tišnov, že došlo pouze k chybě v psaní, a tedy bude textová část územního plánu upravena v souladu s rozsudkem NSS Brno. Děkuji za odpověď.
Odpověď: 

Vážený pane Blaho,

děkuji za Váš dotaz a poté, co jsem si nechal předložit stanovisko pořizovatele  - tj. Odboru územního plánování MěÚ Tišnov, sděluji následující.

Pořizovatel obdržel návrhy na změnu územního plánu, které i za součinnosti externích odborníků posuzuje a připravuje k projednání zastupitelstvem města. Několik návrhů bylo doručeno na změnu územního plánu i letos, poslední ke konci prázdnin. Vzhledem k objektivním prodlevám způsobeným letošními mimořádnými okolnostmi a také mmj. z důvodu procesní ekonomie je vhodné, aby zastupitelstvo města současně s rozhodováním o těchto změnách projednalo i zprávu o uplatňování ÚP Tišnov za uplynulé období. Pořizovatel tedy předloží zastupitelstvu města Tišnova zprávu o uplatňování ÚP Tišnov za uplynulé období, jejíž součástí budou pokyny pro zpracování návrhu změn ÚP, na prosincové zasedání.

Součástí změny č. 1 ÚP  bude mimo jiné i upravení formulace názvu kapitoly F.2.3. textové části ÚP Tišnov („zjevná chyba v psaní“ dle rozsudku NSS).

S pozdravem

Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

 

Datum odpovědi: 
17.9.2020

Bioodpad - hnědý kontejner v ulici Marie Pavlíkové

Jméno a příjmení: 
Marie Váňová
V ulici Marie Pavlíkové je vadný jeden ze dvou hnědých kontejnerů na odpad, chybí mu víko. Od kontejneru se šíří pach z tlejícího obsahu a je tu plno obtížného hmyzu. Bylo by potřeba přidělat nové víko nebo přistavit nový kontejner. Ještě poznámka - kontejnery jsou nešikovně konstruované, víko se nezavírá samo, musí se úplně odklopit a tím asi došlo k jeho ulomení.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za informaci, necháme kontejner vyměnit. Příště se prosím neprodleně obracejte přímo na  Ing. Ondřeje Vrtěla (549 439 862, ondrej.vrtel@tisnov.cz), který má správu kontejnerů na starosti.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
11.9.2020

Kontejnery na odpad

Jméno a příjmení: 
Jan Starý
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,zda je velký problém na obec Jamné dodat více kontejnerů na odpad(sklo,plast,papír) nebo případně častější svoz. Je zde nedostatečný počet a více odpadu se válí okolo,než v kontejnerech. Rád zašlu nehezké foto. Děkuji Starý
Odpověď: 

Dobrý den,

aktuální situace je taková, že je domluva s osadním výborem o zbudování sběrného hnízda v horní části obce. Vznikne zde stání na papír, sklo a plasty. Bohužel o stavební práce je všeobecně velký zájem a o zakázky menšího rozsahu už ale ne. Momentálně jednáme s jednou menší firmou o zbudování stání.

S pozdravem

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
10.9.2020

Sečení trávy

Jméno a příjmení: 
Ladislav Šibor
Dobrý den,mohl bych se zeptat,zda by se při sečení trávy kolem aut nemohla používat nějaká ochranná plachta.A kam se případně obrátit při poškození vozidla. Děkuji.
Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za podnět ohledně možnosti ochrany vozidel při sekání. Určitě jej zvážíme.

V případě zjištění poškození vozidla při sečení je třeba bezodkladně nahlásit poškození na Odboru správy majetku a komunálních služeb (OSMKS), Ing. Petře Sedláčkové a přesně si zaznamenat kterého dne, v kolik hodin, a na které ulici nebo místě k poškození vozidla došlo. Včasné oznámení je důležité pro určení viníka, neboť ne vždy musí sekat zaměstnanci údržby města Tišnova, ale může sekání provádět externí firma a někdy i soukromá osoba.

Dále je pochopitelně nutné zaznamenat samotné poškození na vozidle a to pořízením fotografie škody na vozidle i s patrností, že jde o poškozené vozidlo (i s RZ). Je dobré použít na fotce nějaký předmět jako měřítko pro vykreslení velikosti poškození.

Vůbec nejlepší je, pokud se ještě sekáči nacházejí v blízkosti poškozeného vozidla, tyto na místo přivolat a na poškození je upozornit. Sekáči sami kontaktují svého nadřízeného, který pak situaci prověří.

Co se týká účasti Policie ČR nebo Městské Policie, doporučujeme ji volat v případech, kdy škoda na vozidle je odhadem vyšší než 50.000 Kč.

O tom, jestli Vám bude škoda zaplacena, či nikoliv, rozhoduje právě to, zda jste dostatečně zdokumentovali škodu. Čím rychleji a podrobněji škodu popíšete a doložíte, tím je taky větší šance, že vše proběhne bez větších problémů a bude Vám uhrazena oprava v plném rozsahu.

Odbor správy majetku a komunálních služeb

Datum odpovědi: 
3.9.2020

Změna předsedy Komise životního prostředí

Jméno a příjmení: 
Jan Bílek
Dobrý den, můžete prosím sdělit důvod nahrazení paní Hany Ondruškové panem Karlem Součkem ve funkci předsedy KŽP? Viz. zápis z Rady města Tišnova ze dne 19.8.2020. Za neformální sdružení Na to přijdem! Jan Bílek
Odpověď: 

Vážený pane Bílku,

díky za Váš dotaz. Jak jsem již odpovídal, z diskuze vyplynulo, že radní mají jiné očekávání (především v oblasti komunikace s příslušným odborem a vedením města) od plnění role předsedy orgánu, který má radě radit. Změna v čele komise nám v danou chvíli připadla jako nejlepší možné řešení, proto jsme tento krok učinili.

Bývalé paní předsedkyni jsem tuto skutečnost bezprostředně oznámil a rovněž jí poděkoval za dosavadní spolupráci.

 

Mějte se hezky.

Jiří Dospíšil / starosta města

 

Datum odpovědi: 
31.8.2020

Sportovec roku

Jméno a příjmení: 
Romana Svobodová
Dobrý den, ráda bych se zeptala zda už máte náhradní termín pro vyhlášení sportovce roku města Tišnova?? Děkuji za odpověď
Odpověď: 

Dobrý den, letošní vyhlášení Sportovců města Tišnova bylo z důvodů preventivních hygienických opatření zrušeno. Akce by se měla - pokud to situace dovolí - uskutečnit opět na jaře v roce 2021, přesný termín zatím není stanoven. 

S pozdravem

Ing. Daria Švecová / Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Datum odpovědi: 
25.8.2020

Stránky