Poplatek za komunální odpad

Co k tomu potřebujete: 

V roce 2020 sazba poplatku ve výši 660,- Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560,- Kč.

Variabilní symbol u místního poplatku za komunální odpad je stejný po celou dobu poplatkové povinnosti – případně ho sdělíme na tel.: 549 439 838 , e-mail: alena.laskova@tisnov.cz 

 

Poplatek je splatný k 30. 4. 2020.

 

Při jednání na odboru finančním se poplatník prokazuje platným občanským průkazem, případně pasem.

Nárok na úlevu či osvobození doloží poplatník:

 

  • Rozhodnutím soudu nebo smlouvu o umístění do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
  • Rozhodnutím soudu o umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • Rozsudkem nebo usnesením o předběžném opatření a potvrzením příslušného zařízení, v případě pěstounské péče čestným prohlášením alespoň jednoho z pěstounů
  • Potvrzením zařízení o umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
  • Potvrzením prokazující pobytu v zahraničí
  • Potvrzením zařízení o umístění v pobytovém zařízení
  • Potvrzením o výkonu trestu odnětí svobody
  • Potvrzením o pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi

 

Žádost o vrácení přeplatku >> předložit vyplněnou žádost

 

Kde to vyřídíte: 

Odbor finanční

budova radnice, 1. patro, dveře č. 323

Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, pátek 8:00 – 12:00 hodin

Alena Lásková, telefon +420 549 439 838, e-mail: alena.laskova@tisnov.cz

číslo účtu pro příjem místního poplatku: 19-1425641/0100 (nutné znát svůj variabilní symbol)