Poradenství a odborná pomoc


V jakých problémech mi může OSPOD MěÚ Tišnov pomoci?


 

Oblasti, na které se OSPOD MěÚ Tišnov z hlediska pomoci a poradenství zaměřuje jsou upraveny zákonem. Dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o SPOD") obecní úřad obce s rozšířenou působností:

1) Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

2) Poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

3) Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,

4) Poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,

5) Poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány   pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy.

 

Obecně lze konstatovat, že OSPOD MěÚ Tišnov může být v rámci poradenství platný ve všech případech, které se týkají sociálně - právní problematiky související s právy a povinnostmi rodičů/osob odpovědných za výchovu dítěte.

 

ad 1) - 2)

V rámci agendy kurátora pro mládež se na OSPOD MěÚ Tišnov obracejí rodiče/osoby odpovědné za výchovu dítěte zejména v situacích, kdy vlastními silami nejsou schopni výchovně zvládat svěřené děti, a to z různých důvodů, v těchto případech na základě vyhodnocení ze strany kurátora pro mládež dochází k napojení rodičů/osob odpovědných za výchovu na další služby odborného poradenství, pokud se intervence metodami sociální práce ukazuje jako neúčinná či nedostatečná, zejména jde o zprostředkování psychoterapie, ambulantních a pobytových programů střediska výchovné péče (viz. spolupracující organizace)

Projednává na žádost jednoho z rodičů či z úřední povinnosti problémy týkající se úpravy výchovy, výživy, styku rodiče s dítětem (pracovnice OSPOD MěÚ Tišnov zjišťuje od stran relevantní informace, poskytuje relevantní informace, vede rodiče k uzavření mimosoudní dohody, podání žádosti k soudu o schválení dohody ve věci úpravy výchovy a výživy, podání návrhů k soudu ve věci úpravy výchovy, výživy, styku s dítětem)

V rámci poradenství a pomoci sepisuje bezplatně OSPOD MěÚ Tišnov na žádost rodiče/osoby odpovědné za výchovu/žadatele podání zejména ve věci úpravy výchovy, výživy, styku rodiče s dítětem, ve věci omezení, zbavení, pozastavení rodičovské odpovědnosti, návrhy na svěření do pěstounské péče, návrh na osvojení dítěte (pracovnice OSPOD MěÚ Tišnov sepisují rodičům, prarodičům, budoucím pěstounům, osvojitelům v rámci poradenství příslušné základní návrhy k soudu, přičemž .

Sepsání návrhu na OSPOD MěÚ Tišnov nezaručuje navrhovateli souhlasné stanovisko pracovníka OSPOD MěÚ Tišnov.  Samotný návrh sepsaný v rámci poradenství neodráží názor OSPOD MěÚ Tišnov ve věci. Pokud na základě znalosti případu dojde pracovník OSPOD MěÚ Tišnov k závěru, že požadovaný návrh není v zájmu dítěte či osoba, která sepsání úkonu požaduje je schopna daný úkon sepsat vlastními silami, je poskytnut vzor příslušného návrhu pokud je k dispozici nebo je daná osoba odkázána na sociální službu odborného právního poradenství (Poradna Porta). Podání sepsaná na OSPOD MěÚ Tišnov občanům mají primárně za cíl napojit příslušné osoby na zákonnou cestu řešení situace či sporu, cílem poradenství není suplovat právní zastoupení advokátem.

 

ad 3)

OSPOD MěÚ Tišnov zprostředkovává pro osoby vykonávající pěstounskou a poručnickou péči školení zaměřená na psycholoigkcké, sociální, právní aspekty výchovy dítěte v daných formách náhradní rodinné péče. Tyto kurzy jsou objednávány od prověřených institucí, kterými jsou Tridada, o.s. a Sdružení pěsotunských rodin (viz. spolupracující organizace, podrobněji viz. části webu věnované NRP).

 

ad 4)

OSPOD MěÚ Tišnov se zaměřuje na sociálně - právní poradenství osobám žádajícím o zprostředkování náhradní rodinné péče (pěstouská péče na přechodnou dobu, pěstounská péče, osvojení) taktéž na poradenství těmto osobám po dobu, kdy jsou zařazeni v evidenci a čekají na oznámení o možnosti seznámit se s určitým dítětem. Standardně je osobám zařazeným do evidence následně po seznámení s dítětem sepisován návrh na svěření daného dítěte do příslušného typu péče, s  osobami zařazenými v evidenci jsou dále konzultovány případné změny v jejich osobních a sociálních poměrech, ke kterým v průběhu doby čekání na možnost seznámení se s dítětem dochází.

 

ad 5)

Poradenství a pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné je jednou ze základních povinností OSPOD, která je v zákoně výslovně upravena, a to včetně povinnosti OSPOD poskytnout pomoc při sepsání příslušného návrhu k soudu. Standardně jsou sepisovány návrhy na stanovení výživného, s rodiči jsou projednávány nedostatky v plnění vyživovací povinnosti, jsou sepisovány na žádost návrhy na exekuci pro dlužné a běžné výživné. OSPOD MěÚ Tišnov v případě potřeby instruuje rodiče o možnosti a povinnosti podat trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti, spolupracuje s Úřadem práce Tišnov ve věci kroků k uplatnění vyživovací povinnosti k dětem osobami, které jsou žadateli či osobami společně posuzovanými jako žadalé o sociální dávky.

 


S jakými institucemi OSPOD MěÚ Tišnov spolupracuje?


 

SOUDY

 

Název organizace                Okresní soud Brno - venkov

Sídlo organizace                  Polní 39, 608 04 Brno

Tel. kontakt                         546 511 111

E-mail                                 podatelna@osoud.brnv.justice.cz

Web                                   www.portal.justice.cz

 

Název organizace               Okresní soud Blansko

Sídlo organizace                 Hybešova 5, 678 01 Blansko

Tel. kontakt                        516 482 111

E-mail                                podatelna@osoud.bla.justice.cz

Web                                  www.portal.justice.cz

 

Název organizace              Okresní soud Žďár nad Sázavou

Sídlo organizace                Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel. kontakt                       566 682 611

E-mail                              podatelna@osoud.zds.justice.cz

Web                                 www.portal.justice.cz

 

Název organizace             Krajský soud Brno

Sídlo organizace               Rooseveltova 648/16, 602 00 Brno

Tel. kontakt                      546 511 111

E-mail                              podatelna@ksoud.brn.justice.cz

Web                                 www.portal.justice.cz

 

STÁTNÍ ZASTUPITESTVÍ

 

Název organizace            Okresní státní zastupitelství Brno - venkov

Sídlo organizace              Polní 41, 608 03 Brno

Tel. kontakt                     546 561 101

E-mail                             posta@osz.brnv.justice.cz

Web                                www.portal.justice.cz

 

Název organizace           Okresní státní zastupitelství Blansko

Sídlo organizace             Seifertova 2025/9, 678 01 Blansko

Tel. kontakt                    516 426 011

E-mail                            posta@osz.bla.justice.cz

Web                               www. portal.justice.cz

 

Název organizace           Okresní státní zastupitelství Žďár nad Sázavou

Sídlo organizace             Strojírenská 28,591 37 Žďár nad Sázavou

Tel. Kontakt                    566 503 477

E-mail                            posta.@osz.zds.justice.cz

Web                               www.portal.justice.cz

 

ŠKOLY

 

Název organizace       Základní škola

Sídlo organizace         nám. 28. října 11708, 6601 Tišnov

Tel. Kontakt                549 415 629

E-mail                        sekretariat@tisnov-zs28.cz

Web                           www.tisnov-zs28.cz

 

Název organizace        Základní škola

Sídlo organizace          Smíškova 840, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt                 549 415 163

E-mail                         zssmiskova@zssmiskova.cz

Web                            www.zssmiskova.cz

 

Název organizace     Základní škola a Mateřská škola Deblín

Sídlo organizace       Deblín 277, 664 75

Tel. Kontakt              549 430 171

E-mail                      reditel@zs.deblin.cz

Web                         www.zs.deblin.cz

 

Název organizace    Základní škola a Mateřská škola TGM Drásov

Sídlo organizace      Drásov 167, 664 24 Drásov

Tel. Kontakt             549 424 194

E-mail                     reditelka@zstgmdrasov.cz

Web                        www.zstgmdrasov.cz

 

Název organizace    Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky

Sídlo organizace      Dolní  Loučky 207, 594 55 Dolní Loučky

Tel. Kontakt             549 440 115

E-mail                      reditel@zstgmdrasov.cz

Web                         www.zstgmdrasov.cz

 

Název organizace   Základní škola a Mateřská škola Lomnice

Sídlo organizace     Tišnovská 362, 679 23 Lomnice

Tel. Kontakt            549 450 116

E-mail                     lomnicezs@volny.cz

Web                       www. zslomnice.cz

 

Název organizace     Základní škola a mateřská škola Nedvědice

Sídlo organizace       Nedvědice 80, 592 62 Nedvědice

Tel. Kontakt              566 566 223

E-mail                       skola@nedvědice.cz

Web                          www.zsnedvědice.cz

 

Název organizace   Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec

Sídlo organizace     Žďárec 28, 594 56 Žďárec

Tel. Kontakt            549 440 426

E-mail                     zszdarec@seznam.cz

Web                       www.skolazdarec.cz

 

Název organizace   Gymnázium Tišnov

Sídlo organizace     Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt            549 410 402

E-mail                    skola@gym-tisnov.cz

Web                       www.gym-tisnovc.z

 

Název organizace   Střední škola a Základní škola

Sídlo organizace     nám. Míru 22, 666 25 Tišnov

Tel. Kontakt            549 410 076,549 410 077

E-mail                     reditel@skolatisnovc.cz

Web                        www.skolatisnov.cZ

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY A MĚSTSKÁ POLICIE

 

Název organizace    Obvodní oddělení Tišnov

Sídlo organizace      Majorova 763, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt             974 626 750

E-mail                      bo.oop.tisnov.podatelna@pcr.cz

Web                         www. policie.cz

 

Název organizace   Služba kriminální policie a vyšetřování

Sídlo organizace     Cejl 4/6, 611 33 Brno

Tel. Kontakt            974 625 929

E-mail                    bo.podatelna@pcz.cz

Web                       www. policie.cz

 

Název organizace   Městská policie Tišnov

Sídlo organizace     Radniční 14, 666 01  Tišnov

Tel. Kontakt            549 439 858, 603 577 252, 603 577 252

E-mail                    policie@tisnov.cz

Web                       http://www.tisnov.cz/cs/mesto/mestska-policie.html

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

 

Název organizace    Probační a mediační služba Brno-venkov

Sídlo organizace      Moravské náměstí 132/2, 602 00 Brno

Tel. Kontakt             546 592 212

E-mail                     pmsbrno@pms.justice.cz

Web                        www.pmscr.cz

 

ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY

 

Název organizace    Dětský diagnostický ústav

Sídlo organizace      Hlinky 140, 603 00 Brno

Tel. Kontakt             543 420 751

E-mail                     ddu@ddubrno.cz

Web                        www.ddubrno.cz

 

Název organizace    Diagnostický ústav pro děti a mládež

Sídlo organizace      Veslařská 246,637 00 Brno

Tel. Kontakt             542 518 500

E-mail                      renata.jezkova@dum-brno.cz

Web                         www.dum-brno.cz

 

Název organizace    Dětský domov Tišnov

Sídlo organizace      Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt             549 410 205

E-mail                     dd.tisnov@bo.orgman.cz

Web                        www.ddtisnov.ic.cz

 

Název organizace    Dětský domov Náměšť nad Oslavou

Sídlo organizace      Krátká 284,675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel. Kontakt            568 620 082

E-mail                     ddno@volny.cz

Web                        www.ddno.cz

 

Název organizace    Dětský domov Vranov u Brna

Sídlo organizace      Žižkova 160, 664 32Vranov u Brna

Tel. Kontakt             541  239 025

E-mail                     ddvranov@bo.orgman.cz

Web                        www.dd-vranov.cz

 

Název organizace    Dětský domov Strážnice

Sídlo organizace      B.Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice

Tel. Kontakt             518 334 578

E-mail                     dd.straznice@ho.orgman.cz

Web                        www.domuvek.cz

 

Název organizace    Výchovný ústav Moravský Krumlov

Sídlo organizace      Nádražní 698,672 01 Moravský Krumlov

Tel. Kontakt             515 322 423

E-mail                     vudds@seznam.cz

Web                        www.vuddmoravskykrumlov.cz

 

Název organizace    Výchovný ústav Olešnice na Moravě

Sídlo organizace      Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě

Tel. Kontakt             516 463 773

E-mail                     vu@vuolesnice.cz

Web                        www.vuolesnice.cz

 

Název organizace    Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka

Sídlo organizace      Slezská 23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Tel. Kontakt             596 931 955

E-mail                      socialni.janova@vum.cz

Web                         www.vum.cz

 

Název organizace    Výchovný ústav Velké Meziříčí

Sídlo organizace      K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí

Tel. Kontakt             566 523 132

E-mail                      hladikova@vuvm.cz

Web                         www.vuvm.cz

 

Název organizace    Dětský domov Hodonín u Kunštátu

Sídlo organizace      Hodonín u Kunštátu 48, Lysice 679 71

Tel. Kontakt             516 463 922

E-mail                      dd.lysice@bk.orgman.cz

Web                        www.hodoninukunstatu.cz

 

Název organizace    Chovánek dětské centrum rodinného typu

Sídlo organizace      Vejrostova 8,635 00 Brno

Tel. Kontakt             543 210 409

E-mail                      info@chovanek.cz

Web                        www.chovanek.cz

 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC

 

Název organizace    Krizové centrum pro děti a dospívající

Sídlo organizace       Hapalova 4, 621 00 Brno

Tel. Kontakt              549 272 850

E-mail                        css.sspd@volny.cz

Web                          www.krizovécentrum.cz

 

Název organizace    Chovánek dětské centrum rodinného typu - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Sídlo organizace      Vejrostova 8,635 00 Brno

Tel. Kontakt             543 210 409

E-mail                      info@chovanek.cz

Web                        www.chovanek.cz

 

STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE

 

Název organizace    Středisko výchovné péče

Sídlo organizace      Veslařská 252, 637 00 Brno

Tel. Kontakt              543 216 685

E-mail                       svpbrno.cz@svpbrno.cz

Web                          www.svpbrno.cz

 

Název organizace    Středisko výchovné péče

Sídlo organizace      Kamenomlýnská 2,603 00 Brno

Tel. Kontakt             549 240 166

E-mail                      svpbrno@volny.cz

Web                         www.svpbrno.ic.cz

 

Název organizace    Středisko výchovné péče

Sídlo organizace      Tršice 225, 783 57 Tršice

Tel. Kontakt             571 641 600,700

E-mail                      svp.trisce@seznam.cz

Web                         www.svp-kelc.cz

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ - PSYCHOTERAPIE (individuální, párová, rodinná)

 

Název organizace    Rodinné centrum Studánka, o.s.

Sídlo organizace      Riegrova 318, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt             777 706 721

E-mail                      studanka@atlas.cz

Web                         www.studanka-tisnov.cz

 

 

Název organizace      Spolek psychologických služeb

Sídlo organizace       pracoviště nám. Míru 416, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt              608 747 102

E-mail                        -

Web                         www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz

 

 

Název organizace    Manželská a rodinná poradna Brno

Sídlo organizace       Buzkova 43, 615 00 Brno - Židenice

Tel. Kontakt              548 538 338

E-mail                      rodin.poradna@volny.cz

Web                         www.manzelskaporadna@brno.cz

 

Název organizace     Spondea, o.p.s.

Sídlo organizace       Sýpka 25, 613 00 Brno

Tel. Kontakt              541 235 511

E-mail                        -

Web                          www.spondea.cz

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 

Název organizace    Pedagogicko – psychologické centrum Korálek

Sídlo organizace      Smíškova 840, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt              549 412 528

E-mail                        -

Web                         www.centrum-koralek.cz

 

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ

 

Název organizace    Sdružení pěstounských rodin

Sídlo organizace      Anenská 10, 602 00 Brno

Tel. Kontakt              543 249 141

E-mail                      info@pestouni.cz

Web                         www.pestouni.cz

 

Název organizace    Triáda – Poradenské centrum, o.s.

Sídlo organizace      Orlí 20, 602 00 Brno

Tel. Kontakt              774 409 909

E-mail                      nrp@triada-centrum.cz

Web                         www.triada-centrum.cz

 

NADŘÍZENÝ ORGÁN

 

Název organizace    Krajský úřad Jihomoravského kraje - OSV

Sídlo organizace     Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Tel. Kontakt              541 651 111

E-mail                      posta@kr-jihomoravsky.cz

Web                         www.kr-jihomoravky.cz

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Název organizace     Klub Čas Tišnov Oblastní charity Tišnov

Sídlo organizace      Ráboňova 117, 666 01 Tišnov

Tel. Kontakt              739 389 198

E-mail                      nizkoprah.tisnov.@charita.cz

Web                         www.tisnov.charita.cz

 

„Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

Datum vytvoření: 3.12.2014 / Datum změny: 9.4.2018