Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Město Tišnov

 2. Důvod a způsob založení:

  Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vzniklo město jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

  Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").

  Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

  Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

  Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Městský úřad Tišnov je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností.

  Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 3. Organizační struktura: naleznete v sekci Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení:
  Kontaktní údaje jednotlivých odborů a pracovišť naleznete v sekci Kontakty
  1. Kontaktní poštovní adresa: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

   Kontaktní poštovní adresa – podatelna:

   Město Tišnov (Podatelna MěÚ Tišnov), nám. Míru  346, 666 01 Tišnov

  2. Adresy úřadoven pro osobní návštěvy: 

     Adresa sídla (současně úřadovna MěÚ Tišnov): nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

     Další budovy úřadoven (budovy MěÚ Tišnov): nám. Míru 346, 666 01 Tišnov

                                                                               Ráboňova 117, 666 01 Tišnov

     Sídlo Městské Policie Tišnov: Radniční 14, 666 01 Tišnov

  3. Úřední hodiny:

     Úřední hodiny úřadoven: 
         
   Pondělí a středa 7.00 - 17:00, pátek 7:00 - 12:00

   ​  Provozní doba podatelny: 
         Pondělí a středa 7.00 - 17:00, úterý a čtvrtek 7.00 - 15.00, pátek 7.00 - 13.00
  4. Telefonní čísla: naleznete v sekci Kontakty
  5. Adresa internetové stránky: www.tisnov.cz
  6. Adresa e-podatelny: epodatelna@tisnov.cz 
  7. ID datové schránky: qzjbhat
  8. Další elektronické adresy: naleznete v sekci  Kontakty
 5. Případné platby lze poukázat: 

  Na bankovní účet vedený u KB Brno-venkov číslo účtu: 19-0001425641/0100 - účet, na který se připisují příjmy města (místní poplatky, správní poplatky, pokuty, pohledávky z obchodního styku atd.) jako bezhotovostní platby. 

  Platby v hotovosti lze případně provést na pokladně MěÚ Tišnov, Finanční odbor, budova nám. Míru 111, 1. patro, kancelář č. 321.

 6. IČO: 00282707
 7. DIČ: CZ00282707
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů:
  2. Rozpočet: naleznete v sekci Rozpočet
 9. Žádost o informace: Přístup k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 10. Příjem žádostí a dalších podání:

  Žádosti a další jiná podání (tj. stížnost, návrh, podnět, dožádání apod.) lze podat:
  - v písemné formě (osobně podat písemné vyhotovení či zaslat písemné vyhotovení) na adresu sídla města Tišnova (nám. Míru 111, 666 19 Tišnov) nebo na adresu podatelny (nám. Míru 346, 666 01 Tišnov)
  - ústně do protokolu na podatelně MěÚ Tišnov (nám. Míru 346, 666 01 Tišnov)
  - elektronicky na adresu Elektronická podatelny    

 11. Opravné prostředky naleznete v sekci Opravné prostředky
 12. Formuláře: naleznetev sekci  Žádosti a formuláře
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: naleznete v sekci Potřebuji vyřídit
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy: přehled nejdůležitějších používaných předpisů naleznete v sekci Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy: 

   Město Tišnov vydává v rámci své působnosti tyto právní předpisy:

   - obecně závazné vyhlášky (v rámci samostatné působnosti obce – viz § 10 zákona č. 128/2000 Sb.)
   - nařízení (v přenesené působnosti – viz § 11 zákona č. 128/2000 Sb.).

   Vydané právní předpisy obce naleznete v sekci Právní předpisy města a Zrušené vyhlášky.
   Do vydaných právních předpisů města je možné fyzicky nahlédnout v úředních hodinách  úřadoven, a to v kanceláři právníka města Tišnova (budova MěÚ Tišnov, Ráboňova 117,
   666 01 Tišnov), dveře č. 109.
 15. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: naleznete v sekci Sazebník úhrad
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: neevidujeme
 16. Licenční smlouvy:
  1. Vzory licenčních smluv: neevidujeme
  2. Výhradní licence: neevidujeme
 17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: naleznete v sekci Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Datum vytvoření: 2.11.2015 / Datum změny: 9.4.2021