Povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě/mimo dobu

Co k tomu potřebujete: 

Snoubenci vyplní Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu. Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

• rodný list,

• doklad o státním občanství,

• výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,

• výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

• pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

 

Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

 

Dle § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

• rodný list • doklad o státním občanství,

• doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,

• potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

• úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,

• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,

• potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,

• pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,

• doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

 

Údaje uvedené pod písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

 

Snoubenec, který je cizincem podle ustanovení § 35 odst. 2, předloží dále matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

 

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).

Podrobné informace sdělí na dotaz matriční úřad.

Snoubenci předloží žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě/mimo dobu stanovenou Radou města Tišnova.

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov Odbor správních a vnitřních věcí - matrika

nám. Míru 346,

Tišnov

přízemí budovy

úřední hodiny

pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod

pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:

Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774

dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115

Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775

jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117