Předčasný starobní důchod

Co k tomu potřebujete: 

Při podání žádosti o důchod je třeba předložit originály následujících dokladů nebo jejich úředně ověřené fotokopie:

  • občanský průkaz; cizinci se musí prokázat pasem, příp. dokladem o povolení k pobytu,
  • doklad o studiu či vyučení, týká se i nedokončeného studia (do pojištěných dob, které se započítávají do důchodu, totiž patří i doba studia; doba studia před 1.1.1996 do dosažení 18 let věku se započítává plně; po 18. roce se studium započítává maximálně po dobu 6 let - pro podmínku potřebné doby pojištění plně, pro výši procentní výměry pouze v rozsahu 80 %),
  • doklady prokazující doby zaměstnání, případně doby vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, jestliže nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění, má-li je žadatel k dispozici; nemá-li žadatel informativní list k dispozici, uvádí v žádosti údaje o dobách zaměstnání (pojištění) od ukončení studia do současné doby,
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby a pravomocné rozhodnutí OSSZ/ PSSZ/ MSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě ve věku do 4 let, jde-li o dobu péče o toto dítě po 31.12.1995 do 30.6.2007, pokud bylo vydáno,
  • rodné listy dětí, popř. výpis z matriky narození (i osvojených dětí nebo dětí, které byly převzaty do péče nahrazující péči rodičů),
  • příslušný doklad o datu osvojení, jde-li o osvojené dítě,
  • jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá se rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatele.

Tutéž dobu péče o dítě nelze započítat současně více osobám; pečovalo-li o dítě současně více osob, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu.

Prokazuje-li žena, že pečovala o dítě manžela, předkládá úmrtní list matky dítěte (výpis z matriky úmrtí) anebo rozhodnutí soudu, že dítě bylo svěřeno do výchovy jejího manžela, a doklady prokazující dobu trvání manželství s otcem dítěte (oddací list, popř. úmrtní list nebo rozsudek soudu o rozvodu manželství).

Kde to vyřídíte: 

K poskytnutí odborné pomoci je příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Vlastní rozhodování o předčasném starobním důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

(Pokud jde o příslušníky ozbrojených sborů, jsou k rozhodování o důchodu příslušné orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, příp. Ministerstva spravedlnosti.)