Přijímání oznámení o ohrožených dětech


Jak je to s ohlašovací povinností o ohrožených dětech? Kdo může ohlásit, že je nějaké dítě v ohrožení?


 

Jedním ze základních úkolů OSPOD MěÚ Tišnov je přijímání oznámení o ohrožených dětech od fyzických a právnických osob. Toto ohrožení může být různé povahy a různé intenzity závažnosti. Může se jednat o případy rodin, které se ocitly v komplikované sociální situaci a nejsou schopny vlastními silami situaci řešit, přičemž dopady na život dětí jsou již okolnímu prostředí zřejmé. Může se však jednat také o případy nezodpovědného a nevyzrálého jednání rodičů směrem k dětem, případy vysloveného závažného týrání, zneužívání zanedbávání dítěte, které může spočívat v opouštění dítěte, nenaplňování základních fyziologických a emocionálních potřeb dítěte, zajišťování lékařské péče, nepřiměřeného fyzického trestání, psychického týrání (např. konflikty mezi rodiči, partnery vč. fyzických ataků mezi rodiči), sexuálního zneužívání, zanedbávání mravního vývoje dítěte (např. tolerování toulání, nočního pohybu dítěte venku, záškoláctví, absence řádné přípravy do školy, rezignace a rodičovský dohled).

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o SPOD") upravuje výslovně oprávnění fyzických osob oznámit OSPOD případ ohroženého dítěte.

Dle ust. § 7 odst. 2 zákona o SPOD každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až h); tím není dotčena povinnost vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Pozn. Touto povinností je míněna ohlašovací povinnost každé fyzické osoby dle trestních předpisů směrem k orgánům činným v trestním řízení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že je na dítěti páchán trestný čin, kdy samotné neoznámení by mohlo být následně řešeno jako trestný čin (viz. § 368 trestního zákoníku, skutková podstata neoznámení trestného činu, která se výslovně váže např. ke skutkové podstatě týrání svěřené osoby dle ust. § 198 trestního zákoníku).

Dle ust. § 10 odst. 4 zákona o SPOD státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví. Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6. Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 odst. 1 písm. c) (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato. Při plnění povinností podle věty první a třetí se nelze dovolávat povinnosti zachovat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu.

 


Jak je možné na OSPOD MěÚ Tišnov oznámit případ ohroženého dítěte?


 

Pracovníci OSPOD MěÚ Tišnov přijímají oznámení o ohroženém dítěti ve všech formách a jakoukoliv cestou, nejčastěji se tak děje cestou telefonického sdělení, písemnými podáními fyzických i právnických osob, cestou e-mailu, datovou schránkou, získáním podnětu z jiného případu. OSPOD MěÚ Tišnov je ze zákona povinen se zabývat všemi informacemi, které nasvědčují tomu, že by se mohlo jednat o případ ohroženého dítěte dle ust. § 6  zákona o SPOD. Zabývá se tedy i prověřováním anonymních oznámení. Veškerá oznámení jsou následně řešena v souladu s pravidly přijetí oznámení o ohroženém dítěti, posouzení naléhavosti, přidělení případu, vyhodnocení, stanovení a vyhodnocování individuálního plánu ochrany dítěte, ukončení případu. Stěžejní zásadou je objektivizace tvrzených skutečností, tj. tvrzené skutečnosti v oznámení ohroženém dítěti jsou ze strany OSPOD MěÚ Tišnov zásadně prověřovány zapojením více zdrojů. V případě vyhodnocování situace dítěte jsou tradičními zdroji písemné zprávy lékařů, škol, školek, protokoly z jednání s rodiči, dětmi, jinými osobami odpovědnými za výchovu, příbuznými, záznamy z místních sociálních šetření, zprávy poradenských zařízení, psychologů, znalecké posudky. Tímto postupem je prověřována povaha a závažnost situace ohroženého dítěte s ohledem na aktuální rizika v každém konkrétním případě a současně jsou rozlišována důvodná, nedůvodná, tendenční či účelově zaměřená podání.

 

 


Jak je zajištěna ochrana oznamovatele případu ohroženého dítěte?


 

Dle ust. § 57 odst. 1 zákona o SPOD jsou zaměstnanci OSPOD MěÚ Tišnov jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7, tj. podezření na případ ohroženého dítěte/dětí. Při osobním jednání či písemném styku tak pracovník OSPOD MěÚ Tišnov nemůže rodiči, jeho zmocněnci, advokátovi sdělit údaje, které by ztotožnily osobu, která učinila oznámení o ohroženém dítěti.

Dle ust. § 55 odst. 5 zákona o SPOD mají rodiče a jejich zmocněnci právo nahlížet do spisové dokumentace. Dle ust. § 55 odst 6 písm. b) rozhodne OSPOD Měú Tišnov o odmítnutí písemné žádosti rodiče či jeho zmocněnce o nahlédnutí do spisové dokumentace, pokud by to bylo v rozporu se zájmem dítěte, v rozporu s rozhodnutím soudu o utajení osvojení nebo pokud lze ze spisové dokumentace zjistit, která fyzická osoba upozornila na skutečnosti uvedené v § 7. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Dle ust. § 55 odst. 4 zákona o SPOD kromě spisové dokumentace (do které má rodiči či jeho zmocněnec právo nahlížet, viz. výše) vede obecní úřad obce s rozšířenou působností i další písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti se nevydávají žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu zastupitelství v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání. Obsah podkladů pro zpracování spisové dokumentace tak není zpřístupněn ani v rámci nahlížení do spisové dokumentace a jde o zákonný ražim, který je taktéž využíván pro ochranu identity oznamovatele případu ohroženého dítěte.

Výše uvedené instituty ochrany oznamovatele jsou nezbytným předpokladem pro to, aby se OSPOD MěÚ Tišnov dozvěděl o možném případu ohroženého dítětě a v rámci dostupných zdrojů informací situaci dítěte vyhodnotil, získal čas pro spolupráci např. s orgány činnými v trestním řízení.

POZOR: Ne každé oznámení, zpráva, sdělení apod. obsahující negativní informace o péči rodičů, situaci dítěte, je oznámením o ohroženém dítěti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti a ochrana identity oznamovatele. Do této kategorie nepatří, např. zprávy lékařů o nedostatcích v zajištění zdravotní péče u dítěte ze strany rodičů, zprávy školy o nedostatcích v plnění rodičovské odpovědnosti ve vztahu k žákovi či podání rodičů ,,proti druhému rodiči" ve věci péče o dítě apod. V těchto nejtypičtějších případech se totiž jedná o situace, na které je zapotřebí vztáhnout ust. § 10 odst. 1 písm. b) - d) zákona o SPOD, dle kterého je OSPOD MěÚ Tišnov v rámci preventivní a poradenské činnosti povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, je povinen projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte a projednat s dítětem nedostatky v jeho chování. Z daného vyplývá, že rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte je při jednání na OSPOD konfrontována s informacemi a jejich zdrojem, které referují a dokládají nedostatky v plnění rodičovské odpovědnosti.

 


Jaké jsou možnosti oznamovatele dozvědět se, jak bylo s jeho oznámením o ohroženém dítěti naloženo?


 

Dle ust. § 10 odst. 4 zákona o SPO pokud o to ten, kdo učinil oznámení požádá, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6, tj. že se jedná o dítě, na které se zaměřuje sociálně - právní ochrana, toto je zařazeno do základní evidence OSPOD, s dítětem a jeho rodinou OSPOD nadále pracuje dle individuálního plánu ochrany dítěte.

Aby mohl OSPOD MěÚ Tišnov informovat oznamovatele dle ust. § 10 odst. 4 zákona o SPOD, je zapotřebí, aby oznámení splnilo základní znaky podání dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Na tomto místě je nutné uvést, že oznamovatel není osobou oprávněnou pro sdělování informací obsažených v konkrétním spisu, který je v daném případě veden. Oznamovateli náleží na žádost toliko informace v rozsahu ,,zda OSPOD na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě uvedené v § 6."

 

„Podpora naplnění vybraných kritérií standardů kvality v rámci činnosti OSPOD MěÚ Tišnov“ reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00068, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

 

Datum vytvoření: 3.12.2014 / Datum změny: 9.4.2018