Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče)

Co k tomu potřebujete: 

Kromě vyplněného formuláře žádosti o příspěvek na zakoupení motorového vozidla je třeba doložit:

  • rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popř. rozhodnutí soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje,
  • skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte,
  • doklad o výši nákladů na zakoupení motorového vozidla nebo nezbytnou celkovou opravu vozidla.
Kde to vyřídíte: 

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa vašeho trvalého pobytu.