Příspěvek při ukončení pěstounské péče (dávka pěstounské péče)

Co k tomu potřebujete: 

Kromě vyplněného formuláře žádosti o příspěvek při ukončení pěstounské péče je třeba doložit také rozhodnutí o svěření do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popř. rozhodnutí soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje, nemá-li jej již Úřad práce České republiky k dispozici.

Kde to vyřídíte: 

Obraťte se na Úřad práce České republiky - krajskou pobočku, resp. kontaktní pracoviště dle místa vašeho trvalého pobytu.