Přístup k informacím podle zákona 106/1999 Sb.

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále také jako „SvInf“) který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i územním samosprávným celkům (a jejich orgánům) vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti s výjimkou informací, které nelze poskytnout s ohledem na ustanovení:

§ 7 SvInf – ochrana utajovaných skutečností
§ 8a SvInf - ochrana soukromí a osobních údajů
§ 9 SvInf - ochrana obchodního tajemství (s výjimkou ustanovení § 9 odst. 2 SvInf)
§ 10 SvInf - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
§ 11 SvInf - další omezení práva na informace.

Jak získat příslušné informace

Informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím se žadatelům poskytují prostřednictvím zveřejňování informací nebo na základě žádosti o poskytnutí informace. K poskytování informací dle uvedeného zákona jsou oprávněni zaměstnanci města Tišnova zařazení do Městského úřadu, vykonávající příslušnou správní agendu.

Poskytování informací na základě žádosti

Žádost o informace dle SvInf může být podána:

  • písemně, tj. v písemné podobě osobně podána či zaslána na adresu sídla města Tišnova (nám. Míru 111, 666 19 Tišnov) či na adresu podatelny (Město Tišnov/MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov);
  • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny;
  • ústně do protokolu na podatelně (budova MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov).  

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu zákona SvInf.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého bydliště nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště  a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Vybrané lhůty ze zákona o svobodném přístupu k informacím:

Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm.d)
prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 7)
rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti (§ 15 odst. 1)
odkázání na zveřejněnou informaci do 7 dnů (§ 6 odst. 1)
odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c)
výzva žadateli k doplnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a)
pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena
výzva žadateli k upřesnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b)
pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta
podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16 odst. 2)
předložení odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání (§16 odst. 2)
vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3)
podání stížnosti do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 16a odst. 3)
předložení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti (§ 16a odst. 5)
rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení prvoinstančním orgánem (§ 16a odst. 8)

Odkazy:

Formuláře žádostí

Datum vytvoření: 25.2.2015 / Datum změny: 12.11.2019